Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12040
Title: Benzin ve alkol yakıtları için yağ filmi kaynaklı hc emisyonlarının matematik modellenmesi
Other Titles: Mathematical modeling of hc emissions released by oil film for gasoline and alcohol fuels
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Karamangil, M. İhsan
Yenice, Seçkin
Keywords: Yağ filmi
Henry kanunu
HC emisyonları
SI motoru
Oil film
Henry’s Law
HC emission
SI engine
Issue Date: 9-Nov-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karamangil, M. İ. ve Yenice, S. (2013). "Benzin ve alkol yakıtları için yağ filmi kaynaklı hc emisyonlarının matematik modellenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(1), 35-50.
Abstract: Silindir cidarları üzerindeki yağ filmi, hidrokarbon (HC) emisyonlarının oluşmasındaki ana kaynaklardan biri olarak bilinmektedir. Bundan dolayı sunulan çalışmada; bir buji ateşlemeli motorda benzin, etanol ve metanol kullanılması durumunda yağ filmi içine emilen/salınan yakıt miktarı sayısal olarak incelenmiştir. Bu amaç için termodinamik esaslı bir çevrim modeli geliştirilmiş ve ardından söz konusu modele yağ filmi kaynaklı HC’lerin oluşumunu hesaplayan bir model eklenmiştir. Yağ filmi tarafından emilen/salınan etanol ve metanol yakıtının benzinden daha düşük seviyede olduğu görülmüştür. Bu farklılığın en önemli parametresi çözünürlükle ilgili olan Henry sabiti olduğu tespit edilmiştir. Düşük motor devirlerinde yağ filmi yakıt buharı etkileşimine daha uzun süre tanındığı için emilen/salınan HC miktarları artmıştır. Artan sıkıştırma oranı ve giriş basıncı ile birlikte emilen/salınan HC miktarları artmıştır.
Oil film on cylinder liner has been suggested as a major source of engine-out hydrocarbon emissions. So in the present study, the rate of absorption/desorption of the fuel in the oil film has been investigated numerically in a spark ignition engine by using gasoline, ethanol and methanol fuels. To aim this purpose, a thermodynamic cycle model has been developed and then a mathematical modeling for the rate of absorption/desorption of the fuel in the oil film has been developed and adapted for this thermodynamic cycle model. It was seen that the absorption/desorption mechanism of ethanol and methanol into the oil film were lower than gasoline. It was determined that the most dominant parameter of this difference was Henry’s constant, which was related to solubility. As interaction time of oil filmfuel vapor was longer at low engine speeds, the quantities of HC absorbed/desorbed increased. The quantities of HC absorbed/desorbed increased with increasing inlet pressure and compression ratio.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202633
http://hdl.handle.net/11452/12040
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2013 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_4.pdf565.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons