Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1198
Title: Yıldız dergisi tasnif ve edebi metinlerin incelenmesi
Other Titles: Classification of Yıldız journal and literature texts reviews
Authors: Sınar Uğurlu, Alev Sinar
Biçer, Keziban
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Yıldız
Journal
Sedat Simavi
Poem
Story
Dergi
Şiir
Hikaye
Issue Date: 11-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Biçer, K. (2018). Yıldız dergisi tasnif ve edebi metinlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından on bir ay sonra yayımlanmaya başlayan Yıldız dergisi 1 Eylül 1340/ 1924- 1 Kânun-ı sânî 1342/ 1926 tarihleri arasında toplam 17 sayı çıkmıştır."Her şeyden bahseden aylık, resimli salon ve aile dergisidir.''ilanı ile yayımlanan Yıldız dergisinde bol miktarda edebî metin ve resim yer almaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Cumhuriyet dönemi dergilerinden biri olan Yıldız dergisinin toplumun modernleşmesine ve edebiyata katkılarını tespit etmek, edebî metinleri ele aldıkları konular bağlamında incelemektir. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır: Türk Basın Tarihine Genel Bakış, Yıldız Dergisinin Biçim Açısından İncelenmesi, Yıldız Dergisindeki Yazıların Tasnifi, Yıldız Dergisinin İçerik Açısından İncelenmesi. İlk bölümde Türk basın tarihi ve Sedat Simavi'nin basın hayatına katkıları hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Yıldız dergisinin tanıtımı yapılmıştır. Derginin şekil özellikleri, yayın amacı ve yazar kadrosu, dergideki yazıların türlere ve yazar adına göre listeleri yer almaktadır. Üçüncü bölüm, dergide yer alan edebî metinlerin içerik açısından incelendiği ana bölümdür. Hikâye ve şiir türünde kaleme alınmış edebî metinler belirlenen temalara göre değerlendirilmiştir. Sonuçta yapılan değerlendirmeler neticesinde varılan yargılara yer verilmiştir
Journal of Yıldız which began to be published 11 months after the proclamination of the Republic of Turkey, has been printed 17 issues between 1 September 1340/ 1924- 1 January (in the Julian Calendar) 1342/ 1926. There are plenty of literary texts and pictures in the journal of Yıldız which is published with the announcement of "It's all about the monthly, illustrated lounge and family journal.' The main aim of this study is to identify the contributions of Yıldız to the literature and the modernization of the society as well as to examine literary texts in the context of the topics they deal with. This study consists of four sections: Overview of Turkish Press History, The Review of the journal of Yıldız in terms of form, Classification of the Articles in Yıldız, Review of Yıldız in terms of content. In the first section, the history of the Turkish press and the contributions of Sedat Simavi to the press life were detailed. In the second section, Yıldız was introduced. In this section, the format of the journal, publication purpose and the writer cadre and lists of the articles (classified according to the types and the author names) are discussed. The third section is the main part in which the literary texts are reviewed in terms of content. Literary texts -written in the form of stories and poem- were evaluated according to the determined theme. In the conclusion section, the judgments reached in the results of evaluations are detailed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1198
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506356.pdf4.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons