Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11962
Başlık: Bitki gelişim düzenleyici (BGD)’lerin çevresel etkileri ve çözüm önerileri
Diğer Başlıklar: Environmental effects of plant growth regulators (PGR)s and some solutions proposal
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Morsünbül, Tülay
Solmaz, Seval Kutlu Akal
Üstün, Gökhan E.
Yonar, Taner
Anahtar kelimeler: Bitki gelişim düzenleyici
Ekosistem
Çevre kirliliği
Toksisite
Plant growth regulators
Ecosystem
Environmental pollution
Toxicty
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Morsünbül, T. vd. (2010). "Bitki gelişim düzenleyici (BGD)’lerin çevresel etkileri ve çözüm önerileri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-11.
Özet: Gelişen dünya, artan nüfus ile beraber, gıda ve gıda ürünlerine olan ihtiyaç da hızla artmaktadır. Artan bu ihtiyacın karşılanması amacıyla tarımsal verimliliğin arttırılmasına yönelik bitki gelişim düzenleyicileri(BGD) yaygın olarak kullanılmaktadır. Geniş kapsamlı bir literatür araştırması gerçekleştirilerek hazırlanan bu çalışmada, BGD’lerin tanımı yapılmış, toksik karakterli bu maddelerin tarımda kullanımı sırasında yapılan yanlışlıklar ve aşırı doz uygulamalarının ekosisteme ve canlılar üzerinde yaratacağı olumsuz yöndeki potansiyel etkileri irdelenmiştir. BGD temin eden çeşitli kuruluşlar ile ürün yetiştiricilerinin yeterli eğitim ve bilinç düzeyine ulaşması gerekliliğinin vurgulandığı çalışmada, mevcut sorunların çözümüne yönelik öneriler ile alınması gereken tedbirler tartışılarak oluşturulmaya çalışılmıştır.
Development of the world and increasing population also increases food demand. With the aim of the meet the increasing demand, plant growth regulators (PGR)s are commonly using for to raise agricultural productivity. In this well rounded literature study, PGRs were determined, potential harms of incorrect use and applying excess doses of PGRs to the ecosystem were examined. Necessitiy of having enough knowledge and consciousness of PGR transactors and food producers were emphasized and suggestions about solving the existing problems were evaluated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202696
http://hdl.handle.net/11452/11962
ISSN: 2148-4147
Koleksiyonlarda Görünür:2010 Cilt 15 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
15_1_1.pdf435.79 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons