Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1189
Title: Sağlıklı bireylerde ayak bileği evertör ve dorsal fleksör kas gruplarına yönelik elektromyostimulasyon uygulamasının kas reaksiyon zamanı ve propriosepsiyon üzerine etkileri
Other Titles: Effects of electromyostimulation application of ankle evertor and dorsal flexor muscle groups on muscle reaction time and proprioception in uninjured ankles
Authors: Akova, Bedrettin
İlhan, Osman
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Spor Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ayak bileği instabilitesi
Elektromyostimulasyon
Kas reaksiyon zamanı
Elektromyografi
Denge
Ankle instability
Electromyostimulation
Muscle reaction time
Electromyography
Balance
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İlhan, O. (2018). Sağlıklı bireylerde ayak bileği evertör ve dorsal fleksör kas gruplarına yönelik elektromyostimulasyon uygulamasının kas reaksiyon zamanı ve propriosepsiyon üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada sağlıklı bireylerde tibialis anterior (TA) ve peroneus longus (PL) kaslarına yönelik uygulanan iki farklı elektromyostimulasyon protokolünün sensorimotor kontrol üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Otuz altı sağlıklı rekreasyonel sporcu rastgele olacak şekilde standart elektromyostimülasyon (SE) (n = 13), kişisel elektromyostimülasyon (akım genişliği reaksiyon zamanına göre hesaplandı) (KE) (n = 13) ve kontrol (n = 10) gruplarına ayrıldı. SE ve KE gruplarına 6 hafta, haftada 3 gün, günde 20 dakika olacak şekilde yapılan elektrostimülasyon uygulaması PL ve TA kasları üzerine gelecek şekilde uygulandı. Katılımcılara ön testler olarak inversiyon yönünde 10° ve 20°, plantarfleksiyon yönünde ise 15° ve 30° açılarda aktif ve pasif eklem pozisyon hissi testleri, kinestezi testi, plantarflexor, dorsalflexor, invertor ve evertor kaslara yönelik izometrik kuvvet testi, 15° ve 30° ani inversiyon simülasyon platformunda nötral ve plantarfleksiyon pozisyonlarında kas reaksiyon zamanı ölçümleri ve yıldız denge testi ile dinamik denge ölçümü yapılmıştır. 6 haftalık elektrostimülasyon sonrasında testler tekrarlanmıştır. Elektrostimülasyon sonrasında her iki elektrostimülasyon grubunda plantarfleksiyonda peroneus longus ve tibialis anterior kas reaksiyon zamanlarında anlamlı bir kısalma (p<0.01-0.001) ve yıldız denge testinde dinamik dengede anlamlı bir artış (p<0.05-0.001) gösterilirken elektrostimülasyon grupları arasında fark saptanmadı (p>0.05). Aynı zamanda eklem pozisyon hissi, kinestezi ve izometrik kuvvet değerlerinde anlamlı bir farka rastlanmadı (p>0.05) Bu çalışma ile, dorsiflexor ve evertor kasların elektromyostimülasyonunun kas reaksiyon süresi ve dinamik dengeye olumlu etkiler yaptığı ortaya konmuştur. Sonuç olarak, sağlıklı ve fonksiyonel ayak bileği instabilitesi olan bireylerin ayak bileği yaralanmalarından korunması için rehabilitasyon programlarına elektrostimülasyonun eklenmesinin faydalı olacağını söylemek mümkündür.
The aim of this study was to investigate the effects of two different electromyostimulation protocols for the tibialis anterior (TA) and peroneus longus (PL) muscles on sensorimotor control in uninjured ankles. Thirty-six healthy recreational athletes were randomly divided into standard electromyostimulation (SE) (n=13), personal electromyostimulation (pulse width was calculated according to reaction time) (PE) (n=13) and control (n=10) groups. Electrostimulation to SE and PE groups was performed for 6 weeks, 3 days in a week, 20 minutes in a day. Stimulation was administered for TA and PL muscles. Firstly, they were tested for active and passive position sense of ankle inversion at 10° and 20° and plantarflexion at 15° and 30°, kinesthesia, isometric strength of ankle plantarflexor, dorsalflexor, invertor ve evertor muscles, muscle reaction times of peroneus longus and tibialis anterior on the sudden inversion platform to 15° and 30° at neutral and plantarflexion and dynamic balance test with star excursion balance test. All tests were repeated after 6 week of electromyostimulation. After electrostimulation in both of electrostimulation groups, it was shown that muscle reaction times of peroneus longus and tibialis anterior at 15° and 30° at plantarflexion were significantly shortened (p<0.01-0.001) and in star excursion balance test dynamic balance was significantly developed (p<0.05-0.001) but there was no significant difference between electrostimulation groups (p>0.05). Meanwhile there was no significant difference in joint position sense, kinaesthesia and isometric strength (p>0.05). With this study it is shown that electromyostimulation of the dorsalflexor and evertor muscles has positive effects on muscle latency time and dynamic balance. According to the present study it is possible to state that electrostimulation can be added to rehabilitation program for the people healthy or Functional Ankle Instability.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1189
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506102.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons