Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1181
Title: Küreselleşen dünyada gençliğin politik katılım kültürü ve yeni iletişim teknolojileri: Dijital gençlik
Other Titles: Political participation culture of the youth in globalizing world and new communication technologies: Digital youth
Authors: Gökırmak, Mert
Akbal, Serhat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Keywords: Politik katılım
Politik kültür
Yeni iletişim teknolojileri
Küresel dünya
Dijital demokrasi
Dijital gençlik
Political participation
Political culture
New communication technologies
Global world
Digital democracy
Digital youth
Issue Date: 18-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akbal, S. (2018). Küreselleşen dünyada gençliğin politik katılım kültürü ve yeni iletişim teknolojileri: Dijital gençlik. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1980'lerden itibaren gittikçe önem kazanan küreselleşme kavramı, ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel, teknolojik ve ilgili her alanda yaşanan gelişmeleri/dönüşümleri açıklamak için anahtar bir kavramdır. Özellikle teknolojik anlamda yaşanan gelişmeleri ifade etmesi, bilgisayarın/internetin toplumsal yaşama hakim olması ve teknolojik gelişmelerin kültürü dönüştürmesi sürecini açıklaması bakımından son derece önemlidir. Küreselleşme, özellikle teknolojik alanda getirdiği yenilikler ile hayatımızı dönüştürmüştür. İletişim araçlarının içeriği değişmiş, yeni iletişim araçlarıyla birlikte, politik kültürümüze birçok yeni kavram dahil olmuştur: e-devlet, e-yönetişim, dijital demokrasi, dijital gençlik vs… Yeni kavramlar etrafında şekillenen bir politik katılım kültürü doğmuştur. Bu kültürün öznesi, bizim "dijital gençlik" olarak adlandıracağımız kitledir. Bu bağlamda çalışmamız içerisinde, küreselleşen dünyadan yeni iletişim teknolojilerinin gençliğin politik katılımındaki rolü irdelenecektir. Yeni iletişim teknolojilerinin devletlere ve bireylere sunmuş olduğu imkanlar tartışılacak ve "dijital gençlik" kavramı sunulacaktır.
The concept of globalization, which has became increasingly important since 1980s, is a key concept for explaining developments/transformations in economic, social, political, cultural, technological and related fields. In particular, it is crucial for expressing the developments experienced in the technological changes, explaining the domination of the computer/internet into the social life and explaining the process of transforming the culture. Globalization has transformed our lives, via by innovations brought to the technological field. The content of the communication tools has changed and new communication tools have been incorporated into the political culture: e-government, e-governance, digital democracy, digital youth etc ... A new political participation culture which is formed around new concepts was born. The subject of this new culture is "digital youth" which is described by us. In this context, our work will explore the role of new communication technologies in the political participation of youth in the globalizing world. The possibilities that new communication technologies offer to states and individuals will be discussed and the concept of "digital youth" will be presented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1181
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
508255.pdf3.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons