Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11777
Title: Bursa ili Karacabey ilçesi mısır tarımı yapılan toprakların (Yolağzı bölgesi) verimlilik durumunun belirlenmesi
Other Titles: Determination of productivity status of corn cultivated soil of (Yolağzi region) in Karacabey-Bursa district
Authors: Aşık, Barış Bülent
Ordu, Doğan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı.
0000-0001-9342-7558
Keywords: Mısır
Corn plant
Bitki besin elementleri
Toprak analizi
Sınır değer
Plant nutrients
Soil analysis
Soil sufficiency value
Issue Date: 28-Feb-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ordu, D.(2020). Bursa ili Karacabey ilçesi mısır tarımı yapılan toprakların (Yolağzı Bölgesi) verimlilik durumunun belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Bursa ili Karacabey ilçesi mısır tarımı yapılan toprakların (Yolağzı bölgesi) verimlilik durumunun belirlenmesi amacıyla gerçekleşmiştir. Bu amaçla bölgede mısır tarımı yapılan 40 araziye ait topraklardan toprak örneği alınmış ve analizleri yapılmıştır. Toprak örneklerine ait sonuçlar sınır değerler ile karşılaştırılmıştır. Araştırma bulgularına alınan toprak örneklerinin %42,5’inin “kumlu tın”, %52,5’inin “kumlu killi tın” bünyeye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Toprakların tamamı tuzsuz ve N bakımından iyi ve zengin sınıfında yer almaktadır. Toprak pH’ları 6,77 ile 8,70 arasında değişmektedir. Toprak örneklerinin %47,5’inde kireç az %52,5’inde orta, %97,5’inde organik madde çok az, az ve orta, %75’inde P çok düşük ve orta, %10’nunda Ca fakir ve orta, %15’inde Fe noksanlık riskinin yüksek ve orta, %2,5’inde Mn ve Zn’ nin çok az Cu’nun ise yetersiz seviyede bulunmuştur. Gübreleme uygulamalarında geleneksel metotlar yerine modern teknikler kullanılarak analize dayalı gübrelemenin yapılması ve özellikle organik kökenli gübre uygulamalarına önem verilmesinin mısır tarımının geleceği açısından son derece önemli olduğu görülmüştür.
This research was carried out with the aim of determining the fertility status of the corn cultivated land (Yolağzı region) Karacabey-Bursa district. For this purpose, 40 soil samples were taken and analyzes were done. Results of soil analysis samples were compared with limit values. According to the results, 42.5% of the soil samples were found to have a “sandy loam” and 52.5% a “sandy clay loam” structure. All of the soils are in salt-free and good or sufficient class in terms of N content. Soil pH varies between 6.77 and 8.70. The lime content of the soil samples is low or medium level. 97.5% of soil organic matter is very low, 75% of P is very low and medium, In 15%, the risk of Fe deficiency was high and medium, in 2.5%, Mn and Zn very low and, Cu were found to be insufficient. In fertilization applications, analysis based fertilization should be done by using modern techniques instead of traditional methods. In addition, it has been observed that the importance of especially organic fertilizer applications is very important for the future of corn production.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11777
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
625566.pdf2.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons