Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1160
Title: Farklı işitsel dikkat dağıtma yöntemlerinin çocuklarda ameliyat sonrası ağrı ve anksiyete üzerine etkisi
Other Titles: The effect of different audio distraction methots on children's postoperative pain and anxiety
Authors: Özyazıcığlu, Nurcan
Atak, Meryem
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk
Müzik terapi
Ameliyat sonrası ağrı
Anksiyete
Öykü dinletisi
Child
Music therapy
Post operative pain
Anxiety
Audiobook
Issue Date: 11-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atak, M. (2018). Farklı işitsel dikkat dağıtma yöntemlerinin çocuklarda ameliyat sonrası ağrı ve anksiyete üzerine etkisi . Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma farklı işitsel dikkat dağıtma yöntemlerinin çocuklarda ameliyat sonrası ağrı ve anksiyete üzerine etkisini belirlemek amacıyla deneysel olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi çocuk cerrahi kliniklerinde Ocak-Ekim 2017 tarihleri arası ameliyat olan 7-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Araştırmanın örnekleminde ise örneklem seçim kriterlerine uyan toplam 90 çocuk (klasik müzik=30,Türk müziği=30, öykü dinleme=30) yer aldı. Araştırmanın verileri çocuk ve ebeveyn sosyo-demografik veri toplama formu, Görsel Analog Skala (VAS), Wong-Baker Yüzler Ağrı Ölçeği (WBFPS) ve Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (ÇDSKE) kullanılarak toplandı. Gruplardaki çocuklara ameliyat sonrası dönemde klasik müzik, Türk müziği ve öykü dinletisi yapıldı. Araştırmanın istatistiksel analizleri için Shapiro Wilk, Kruskal Wallis, Mann Whitney U, Bonferroni, Wilcoxon, Pearson Ki-kare testi ve Fisher-Freeman-Halton testleri kullanıldı. Araştırma grupları ağrı ve anksiyete düzeyini etkileyebilecek cinsiyet, yaş, ameliyat işlemine ilişkin özellikler gibi değişkenler açısından benzerdi (p>0,05). Çalışmada üç grupta yer alan çocuklara dinletilen klasik müzik, Türk müziği ve öykü dinletisi yöntemlerinin ameliyat sonrası ağrı ve anksiyete durumluluk düzeylerini azaltmada etkili olduğu saptandı (p<0,05). Sonuç olarak, farklı işitsel dikkat dağıtma yöntemlerinin çocuklarda ameliyat sonrası ağrı ve anksiyete üzerine azaltıcı etkisi olduğu belirlendi.
The study was conducted experimentally for the purpose of determining the effect of different audio distraction methots on postoperative pain and anxiety in children. Target population of the study consisted of children in the age group of 7-14 who had undergone a surgery in pediatric surgery clinics of Bursa Dörtçelik Children's Diseases Hospital between January-October 2017. The study sample, on the other hand, consisted of a total of 90 children (Classical music=30, Turkish music=30, Story listening=30) who met the inclusion criteria. The study data were collected using Socio-Demographic Data Collection Form for Children and Parents, Visual Analogue Scale (VAS), Wong-Baker Faces Pain Rating Scale (WBFPS) and State-Trait Anxiety Inventory for Children (SCAIC). Children in groups were made the postoperative period first grup listened to classical music; second group Turkish music and third group aoudiobook. For the statistical analysis of the study, Shapiro Wilk, Pearson's Chi-square, Fisher-Freeman-Halton, Kruskal Wallis, Mann Whitney U, Bonferroni and Wilcoxon were used. The study groups were similar in terms of variables like gender, age and procedure of surgery that might affect pain and anxiety level (p>0,05). In the study, it was determined that the methods of listening to classical music, Turkish music and stories that were applied to children in three groups were effective on decreasing postoperative pain and anxiety state levels (p<0,05). As a consequence, it was determined that different audio distraction had a decreasing effect on postoperative pain and anxiety in children.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1160
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
527594.pdf3.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons