Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1156
Başlık: UTPTop dağıtım modelinin Bursa-Yenişehir ovasındaki bazı arazi toplulaştıması proje alanlarında test edilmesi üzerine bir çalışma
Diğer Başlıklar: A study on testing UTPTop reallocation model in some land consolidation project areas in Bursa- Yenisehir plain
Yazarlar: Aslan, Şerife Tülin Akkaya
Mucan, Umut
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Arazi toplulaştırması
UTPTop
Dağıtım
Mülakat
Blok
Dengeleme
Land consolidation
UTPTop
Reallocation
Request
Block
Balance
Yayın Tarihi: 18-Eyl-2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Mucan, U. (2018). UTPTop dağıtım modelinin Bursa-Yenişehir ovasındaki bazı arazi toplulaştıması proje alanlarında test edilmesi üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Arazi toplulaştırması çalışmaları birçok aşamayı içeren yoğun emek ve zaman isteyen çalışmalar olup, bu aşamalardan dağıtım aşaması en zorlu, zaman alıcı, dikkat isteyen aşamalardan biridir. Arazi toplulaştırması projeleri sırasında, çok sayıda bilgiye ihtiyaç duyulmakta, ayrıca ve bu bilgiler arasında yoğun ilişkiye ihtiyaç duyulmaktadır, teknolojinin yoğun olarak kullanılması gerekliliği bulunmaktadır. Bu teknoloji kullanımı arazi toplulaştırmasının birçok aşamasında olduğu gibi dağıtım aşamasında da bir zorunluluk haline gelmiştir. Son yıllarda daha geniş alanlarda uygulanmaya başlayan arazi toplulaştırması dağıtım aşaması için, bugüne kadar birçok model geliştirilmiş, ancak hiçbiri gerçek anlamda uygulamaya geçememiştir. Bu çalışmada Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği tarafından TÜBİTAK projesi (112O868) desteği ile geliştirilen UTPTop (Uludağ- Tübitak Projesi- Arazi Toplulaştırma) Yeniden Dağıtım modelinin test edilmesi amaçlanmıştır. UTPTop Yeniden Dağıtım Modeli, katılımcı isteklerini değerlendirerek blok dağıtımını optimize eden sonuçlar üretmektedir. Test alanı olarak Bursa- Yenişehir ovasında arazi toplulaştırması çalışması devam eden Karaamca, Çiçeközü ve Yazılı mahalleleri seçilmiştir. Bu mahallere ilişkin dağıtım planı UTPTop modeli kullanılarak hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Karaamca, Çiçeközü ve Yazılı mahallerinde dağıtım modeli üç aşamalı olarak çalıştırılmış ve en son alan dengelemesi aşamasıyla birlikte bloklardaki dengeleme oranı sırasıyla % 99, % 99,15 ve % 98,68 değerlerine ulaşmıştır. Çalışma sonucunda, UTPTop dağıtım modelinin, arazi toplulaştırması çalışmalarında proje mühendisinin yükünü oldukça hafiflettiği ve dağıtımda çok kısa sürede blokların dağıtımını sıfırlama yönünde optimize eden sonuçlar ürettiği görülmüştür. Bunun yanında modelin test edilmesi sırasında modelde karşılaşılan sorunlar ve iyileştirmeler ile ilgili öneriler oluşturulmuş ve bu öneriler tartışma ve sonuçlar bölümünde verilmiştir.
Land consolidation studies are intensive labor and time studies involving many stages, and reallocation is one of the most demanding, time consuming, attentive and labor-seeking stages. During land consolidation projects, there is a lot of information and the intense relation between this information, the need to be fast, accurate, fair; necessitates the use of technology intensively. The use of this technology has become a necessity in the reallocation phase as well as in many stages of land consolidation. Many models have been developed for the reallocation of land consolidation studies that have already begun to be implemented in wider areas in recent years, but none have been able to implement it in a real sense. In this study, it was aimed to test the UTPTop (Uludağ-Tübitak Project-Land Consolidation) re-reallocation model developed by Bursa Uludağ University, Faculty of Agriculture, Biosystems Engineering with the support of TÜBİTAK project (112O868). UTPTop Reallocation Model generates results that minify the block reallocation by evaluating participant requests. Karaamca, Çiçeközü and Yazılı neighborhoods were selected as the test area in the Bursa- Yenişehir Ovine where the land consolidation work is continuing. The reallocation of these locations was done by using the UTPTop model. According to the results obtained, the reallocation model in Karaamca, Çiçeközü and Yazılı areas was operated in three stages and the balancing rate on the blocks together with the last field balancing step reached 99%, 99,15% and 98%, 68 respectively. As a result of the study, it is seen that the UTPTop reallocation model produces the results that the project engineer considerably alleviates the burden on the land consolidation studies and results in the reallocation shortening the reallocation of the blocks in a very short time. However, during the model testing, suggestions were made about the problems and improvements in the model and these suggestions are given in the discussion and conclusions section.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1156
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
527342.pdf2.23 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons