Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1152
Title: Kamu değeri yönetimi bağlamında kamu-özel ortaklıkları
Other Titles: Public private partnerships in the context of public value management
Authors: Parlak, Bekir
Gençosman, Fatih
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
Keywords: Kamu değeri
Kamu değeri yönetimi
Kamu özel ortaklıkları
Yeni kamu işletmeciliği
Public value
Public value management
Public private partnership
New public management
Issue Date: 12-Sep-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gençosman, F. (2018). Kamu değeri yönetimi bağlamında kamu-özel ortaklıkları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kamu değeri yönetimi 2000'li yılların sonuna doğru Mark H. Moore tarafından ortaya atılan değer temelli bir kamu yönetimi yaklaşımıdır. Ağ yönetişimi kavramı ile sıkı ilişkisi, geleneksel kamu yönetimi ve Yeni Kamu İşletmeciliği' ne eşit mesafede kuramsal konumu ile geleceğin kamu yönetimi yaklaşımı adayları arasında yerini almıştır. Kamu değeri yönetimi artan bir ilgiyle araştırılmaktadır ve bu konuda yazın canlılığını sürdürmektedir. Bu çalışmada ise bu zamana kadar pek az çalışmanın yapıldığı kamu özel ortaklıkları modellerinin kamu değeri yönetimi bağlamında incelenmesi ele alınmıştır. Bu amaçla kamu özel ortaklıkları bağlamında bir uygulamanın nasıl olabileceği, uygulama durumunda kamu özel ortaklığı modelinin kamu değeri üretmede etkin bir model olup olmadığı çalışmanın cevabını aradığı sorular olmuştur. Kamu değeri yönetimi ilgi çeken bir yaklaşım olsa da pratik uygulama konusundaki zorlukları yaygın bir kullanıma sahip olmasını engellemiştir. Özellikle kamu özel ortaklıkları modelleriyle nasıl bir şekilde örtüşeceği ortaklıkların kendisi hakkındaki sorunlar henüz çözülemediği için çalışmayı zorlaştıran bir faktör olmaktadır. Bu nedenle çalışmada öncelikle kamu değeri yönetimi yaklaşımının kamu özel ortaklıkları bağlamında uygulama imkânı araştırılmış ve bir uygulama yöntemi önerisi sunulmuştur. Uygulama yöntemi önerisi özel sektördeki benzer yönetim yaklaşımlarından esinlenerek ortaya konmuştur. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için geleneksel kamu yönetimi, Yeni Kamu İşletmeciliği ve Post Yeni Kamu İşletmeciliği ile anılan yaklaşımlara kavramsal olarak yer verilmiştir. Bunun yanında kamu değeri yönetimi ve kamu özel ortaklıkları da ayrı başlıklar halinde kavramsal açıdan incelenmiştir. Sonrasında kamu değeri yönetimi bağlamında kamu özel ortakları ele alınmış, öncelikle risk ve fırsatlar ortaya konmuştur. Akabinde bir uygulama yöntemi önerisi sunulmuştur. Böylece konu hakkında daha sonra yapılacak uygulamaya yönelik çalışmalar için de bir temel olabilecek çerçeve oluşturulmuştur.
Public value management is a value-based approach to public administration put forward by Mark H. Moore towards the end of the 2000s. The close relationship with the concept of network governance, it's theoretical position of traditional public administration and the New Public Administration at the same distance, it has taken its place among the candidates of future public administration approaches. Public value management is being investigated with an increasing interest, and literature regarding this is still alive. In this study, public private partnership models which have been studied very little until this time have been examined in the context of public value management. For this purpose, how an application can be in the context of public private partnerships, whether the public private partnership model is an effective model for public value generation in case of implementation were the questions that was looking for the answer. Although public value management is an attractive approach, difficulties of practical practice has prevented it from having the widespread usage. How the partnerships will overlap with the models of the public private partnerships is a factor that makes it difficult to work because the problems about the partnership itself can not be resolved yet. For this reason, in the study, the possibility of applying the public value management approach in the context of public private partnerships was searched and a method of implementation method was presented. The implementation method recommendation was inspired by similar management approaches in the private sector. The concept of traditional public administration, new public management and Post-NPM has been conceptualized so that it can be understood better. Besides, public value management and public private partnerships have been examined conceptually in separate chapters. Subsequently, public private partnerships were considered in the context of public value management, risks and opportunities were first put forthed. Then, a proposal of application method was presented. Thus, a framework that would be a basis has been established for the practical work to be carried out later on the subject.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1152
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
526889.pdf5.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons