Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1150
Title: Kamu-özel işbirliği literatürü üzerine bir içerik analizi: 1979-2017 dönemi
Other Titles: A content analysis of the public-private partnership literature: 1979-2017 period
Authors: Sobacı, Mehmet Zahid
Uysal, Yusuf
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
Keywords: Kamu hizmeti
Kamu-özel işbirliği
Yeni kamu işletmeciliği
İçerik analizi
Sistematik örnekleme
Public service
Public-private partnership
New public management
Content analysis
Systematic sampling
Issue Date: 12-Sep-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Uysal, Y. (2018). Kamu-özel işbirliği literatürü üzerine bir içerik analizi: 1979-2017 dönemi. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1980'lerden itibaren Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) kamu yönetiminde köklü değişimlere yol açmıştır. Söz konusu değişimlerin arka planında YKİ'nin devletin küçültülmesi, özel sektör tarzı yönetim tekniklerinin kullanılması ve kamu hizmetlerinin piyasalaştırılması gibi ilkeleri yer almaktadır. Bu değişim sürecinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kamu ve özel sektörün işbirliği yapması fikri ön plana çıkmıştır. Kamu-Özelİşbirliği (KÖİ) olarak kavramsallaştırılan bu işbirliği 1990'larda Birleşik Krallık'ta uygulandıktan sonra hızla dünya geneline yayılmıştır. Günümüzde KÖİ birçok ülkede ve sektörde çeşitli alt modelleriyle uygulama alanı bulmuştur. Bu gelişmeye paralel olarak KÖİ'ye dair uluslararası literatür de oldukça genişlemiştir. Bu bağlamda, bu tez çalışması dünyada KÖİ literatüründeki akademik ve analitik yönelimleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Web of Science (WOS) veritabanında başlığında "Public-Private Partnership" veya "PPP" ibareleri geçen, İngilizce olarak yayımlanmış ve tam metnine ulaşılan 769 makaleden sistematik örnekleme yöntemiyle seçilen 385 makale incelenmektedir. Bu tez çalışmasında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 1979'dan 2017 yılı haziran ayına kadar olan dönemde yayımlanan makaleleri kapsamaktadır. Makaleler, yayım yılları, yazar sayıları, incelediği ve yayımlandığı ülkeler, aldıkları atıf sayıları, yayımlandığı dergiler, nitelikleri, kullanılan yöntemler, veri toplama teknikleri, kullanılan ikincil veri türleri, veri analiz yöntemleri, veri analizinde kullanılan yazılım programları, odaklanılan kurum veya yönetim kademesi, odaklandıkları sektörler ve KÖİ'nin incelenen yönü kriterlerine göre analiz edilmektedir. Böylece, KÖİ literatüründeki yönelimler ve örüntüler ortaya koyulmaktadır. Çalışmada uluslararası literatürden elde edilen bulgular çerçevesinde Türkçe KÖİ literatürü için öneriler sunulmaktadır.
Since the 1980s, the New Public Management (NPM) has led to radical changes in public administration. In the background of these changes, the principles of the NPM such as the downsizing of the state, the use of business-like management techniques and the marketization of public services are included. During this process of change, the idea of public and private sector collaboration in the provision of public services has come to the forefront. This collaboration, conceptualized as the Public-Private Partnership (PPP), spread rapidly around the world after its implementation in the United Kingdom in the 1990s. Today, PPP has been applied in various countries and sectors with its various sub-models. Parallel to this development, the international literature on PPP also has expanded considerably. In this context, the present thesis aims to analyze the academic and analytical orientations in the literature of PPP in the world. Within this framework, in the database of Web of Science (WOS), 385 articles out of 769 articles, containing the wording "Public-Private Partnership" or "PPP" published in English and full-text selected through a systematic sampling method, have been analyzed. Content analysis method was used in this thesis. The study covers the articles published from 1979 to June 2017. The articles were analyzed according to the criteria such as the years of publication, number of authors, the countries studied and where they were published, the number of citation they received, the journals in which they were published, their qualifications, the methods used, the data collection techniques, the secondary data types used, the data analysis methods, the software programs used in data analysis, the organization focused on or government level, the sectors they focused on and the aspect of the PPP. Consequently, the orientations and patterns in the PPP literature have been addressed. In the present study, within the framework of the findings obtained from the international literature, suggestions have been presented for the literature on Turkish PPP.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1150
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
526828.pdf4.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons