Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1145
Title: Sınırlı rasyonalite bağlamında finansal faaliyette katılım bankaları
Other Titles: Interest free banking in the context of bounded rationality financial activities
Authors: Ertürk, Emin
Yücel, Kemal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Rasyonalite ve sınırlı rasyonalite
Finansal faaliyet
Katılım bankaları
Rationality and bounded rationality
Financial activities
Interest free banking
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücel, K. (2018). Sınırlı rasyonalite bağlamında finansal faaliyette katılım bankaları. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde iktisadi ve finansal faaliyetler her kesimin ihtiyaç duyduğu hizmetlerdir. İktisadi faaliyetlerde kaynakları optimum kullanmak rasyonelliktir. Üretim, yatırım ve finansal faaliyetler gibi temel disiplinler de akılla yürütülebilmektedir. İktisadi ve finansal faaliyetler dinamik süreçtirler. Günümüze kadar da çok önemli değişiklikler olduğu izlenmektedir. Dünyada dini saiklerin de ötesinde seksen ülkede faaliyet gösteren faizsiz finans çalışmalarında en büyük görev yine Türkiye' ye düşmektedir. Çalışmamızda; rasyonalite, sınırlı rasyonalite ve ilgili yaklaşımları, İslam iktisadı ve katılım bankaları ile bağlantısı ele alınmıştır. Finansal faaliyet, faiz ve faizsiz finans incelenmiştir. Faizsiz finans da denilen katılım bankalarının finansal fon toplama ve fon kullandırma yöntemleri ve modelleri açıklanmıştır. Ayrıca, anket çalışmalarıyla ve tablolarla da desteklenerek katılım bankaları ile sınırlı rasyonalitenin bağlantısı değerlendirilmiştir.
Today, economic and financial activities are services that every sector needs. Optimal use of resources in economic activities is rationality. Basic disciplines such as production, investment and financial activities can also be carried out with wisdom. Economic and financial activities are dynamic processes. It is also observed that there are very important changes as far as now. Beyond religious motives in the world, the biggest duty in İslamic Finance activities that operate in eighty countries falls to Turkey again. In our study; rationality, bounded rationality and related approaches to the connection with Islamic economics and interest free banking have discussed. Financial activity, interest and interest-free financing have also been examined. Financial fund collection and funding methods and models of interest-free banking, also called interest-free finance, are explained. In addition, the relationship between interest-free banking and bounded rationality were evaluated by supported with the survey studies and tables.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1145
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
526702.pdf5.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons