Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1144
Title: Yönetim kurulu cinsiyet çeşitliliğinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri üzerine etkisi: Türkiye 500 araştırması
Other Titles: Effect of board gender diversity on corporate social responsibilty activities: Turkey 500 research
Authors: Eryılmaz, Mehmet
Çolakoğlu, Neşe
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Yönetim kurulu
Cinsiyet çeşitliliği
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk performansı
Türkiye
Board
Gender diversity
Corporate social responsibility
Corporate social performance
Turkey
Issue Date: 6-Sep-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çolakoğlu, N. (2018). Yönetim kurulu cinsiyet çeşitliliğinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri üzerine etkisi: Türkiye 500 araştırması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, yönetim kurulu cinsiyet, yabancı uyruk ve bağımsızlık çeşitliliğinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri üzerindeki doğrudan etkisi ile cinsiyet çeşitliliği ve kurumsal sosyal sorumluluk ilişkisinde eğitim ve yaşın biçimlendirici etkisi araştırılmaktadır. Ayrıca, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri üzerinde etkisi olabileceği düşünülen sektör ve büyüklük unsurları da kontrol edilmektedir. Bu bağlamda, kurumsal sosyal sorumluluk performansının ölçümü için yeni bir ölçüm aracı geliştirilmekte ve 2015 yılına ait Türkiye 500 listesinde yer alan işletmelerin yıllık faaliyet raporlarına içerik analizi uygulanmaktadır. Elde edilen veriler araştırmanın modeli bağlamında hiyerarşik regresyon analizine tabii tutularak araştırmanın hipotezleri test edilmektedir. Bulgular, yönetim kurulu bağımsızlık çeşitliliği ile kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, cinsiyet ve yabancı uyruk çeşitliliği ile kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir. Eğitim ile yaşın cinsiyet çeşitliliği üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamsızdır.
This study examines the direct impact of board gender, nationality and independence divesity on the corporate social responsibility activities and the moderator effect of education and age on the relation between gender diversity and corporate social responsibility. It also controls companies' sector and size which are considered to have an impact on corporate social responsibility activities. In this context, the study suggests a new instrument for measuring corporate social responsibility performance and applies a content analysis to annual reports of companies listed in 2015's Turkey 500 list. The data obtained is subjected to hierarchical regression analysis to test the study's hypothesis in the context of the study model. Findings shows an association between board independence diversity and corporate social responsibility performance but no association between board gender and nationality diversity and corporate social responsibility performance. The effect of education and age on the gender diversity is statistically non-significant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1144
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
526599.pdf4.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons