Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1138
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaymaz, Kurtuluş-
dc.contributor.authorErbi, Halil-
dc.date.accessioned2019-10-22T06:41:54Z-
dc.date.available2019-10-22T06:41:54Z-
dc.date.issued2018-08-28-
dc.identifier.citationErbi, H. (2018). Bilgi güvenliği stres faktörlerinin iş tatminin üzerindeki etkileri: AR-GE merkezi olan işletmeler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1138-
dc.description.abstractBilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun kullanımına bağlı olarak elektronik ortamda bilgi güvenliğinin sağlanması bir gereklilik haline gelmiştir. Siber ortamda gerçekleştirilen ataklar ve bilgi kaybı olasılığı işletmeleri bilgi güvenliğine yatırım yapmaya zorlamaktadır. Bilgi güvenliği olgusu çoğu zaman teknoloji temelli önlemleri gerekli kılıyor gibi görünse de insanın bu süreçteki rolü zamanla daha fazla fark edilmektedir. Kurumsal açıdan bakıldığında, bilgi kaybı ile sonuçlanan vak'aların çoğunda insandan kaynaklı hataların olduğu görülmektedir. Dolayısıyla insan unsurunu, bilgi güvenliği politikaları ile uyumlu davranmaya zorlayan yöntemler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu zorlayıcı mekanizma, daha az hata yapmaya imkân vermekle birlikte bireyin, bilgi güvenliği politikalarına uyum sağlarken fazladan iş yüküne maruz kalmasına, kişisel bilgilerinin ihlal edilmesine, bürokrasiye bağlı zaman kaybına uğramasına ve gerilim yaşamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu araştırma, işletmelerin bilgi güvenliği gerekliliklerini yerine getirirken uygulamış oldukları politikalara uyum sağlamaya çalışan bireyin maruz kaldığı iş engellerinin ve gizlilik ihlallerinin, bilgi güvenliğinde stres ve iş tatmini üzerindeki etkilerini ölçümlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, Ar-Ge merkezi olan işletmeler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada iki önemli bulguya ulaşılmıştır. İlk bulgu, bilgi güvenliği uygulamalarının yarattığı iş engellerinin ve gizlilik ihlallerinin, bilgi güvenliğinde stres üzerinde etkili olduğu yönündedir. İkinci bulgu ise bilgi güvenliğinde stres değişkeninin, iş tatminini negatif yönde etkilediği doğrultusundadır.tr_TR
dc.description.abstractDepending upon the intensive usage of Information Security technologies, providing the security of information became as a requirement. The attacks in cyberspace and possibility of loosing the information forced organizations invest on information security. The information security concept seem to be more related to technology at first but the role of human in this process became realized recently. From the perspective of organizations, there are human based errors most while lossing the datas. Therefore, organizations try to develop methods force human to comply with the information security policies. This normative mecanizm help individuals to make less erros but on the other side compliying with the information security policies bring workload, impediments, invasion of privacy, time loss and strain. This research is aimed to determine the effects of impediments and invasion of privacy on the information security stress and job satisfaction while complying with the information security requirements. The study is conducted in R&D structured organizations. We reached two main findings. First, impediments and invasion of privacy are the information security stressors. Second, information security stress has a negative effect on the job satisfaction.en_US
dc.format.extentXI, 101 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBilgi güvenliğitr_TR
dc.subjectİş engelitr_TR
dc.subjectGizlilik ihlalitr_TR
dc.subjectBilgi güvenliğinde strestr_TR
dc.subjectİş tatminitr_TR
dc.subjectInformation securityen_US
dc.subjectWork impedimenten_US
dc.subjectInvasion of privacyen_US
dc.subjectInformation security stressen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.titleBilgi güvenliği stres faktörlerinin iş tatminin üzerindeki etkileri: AR-GE merkezi olan işletmeler üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeThe effects of information security stressors on tje job satisfaction : A research on R&D structured organizationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
525418.pdf2.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons