Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11387
Title: Yanık tedavisi gören çocukların annelerinin uyguladığı ilk yardım müdahalesi ve bilgisi
Other Titles: First aid intervention and knowledge applied by mothers of children with burn
Authors: Gürler, Hesna
Yıldız, İknur
Keywords: Anne
Çocuk
Yanık
İlk yardım
Bilgi
Mother
Child
Burn
First aid
Knowledge
Issue Date: 2019
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürler, H. ve Yıldız, İ. (2019). "Yanık tedavisi gören çocukların annelerinin uyguladığı ilk yardım müdahalesi ve bilgisi". Güncel Pediatri, 17(2), 232-242.
Abstract: GİRİŞ: Yanık tedavi merkezlerinde her yıl tedavi edilen yanık vakalarının çoğunluğu çocuk hastalar oluşturmaktadır. Ancak yapılan çalışmalar çocuklara doğru ilk yardım müdahalesinde bulunulmadığını göstermektedir. Araştırma yanık tedavisi gören çocukların annelerinin yanık sonrası uyguladıkları ilk yardım müdahalesi ve bilgisini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapıldı. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmaya bir devlet hastanesinin yanık ünitesinde tedavi gören 0-16 yaş arası 60 çocuk ve annesi alındı. Veriler yanık kliniğinde Tanıtıcı Bilgiler ve Yanıkta İlk Yardım Bilgisi Formu kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. Veriler yüzdelik dağılımlar, ortalama ve ki kare testi kullanılarak değerlendirildi. BULGULAR: Annelerin %70’inin yanıkta ilkyardım konusunda bilgi almadığı ve bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı, yanıkta ilk yardım müdahalesi olarak yanık bölgesine su (%53,3), yoğurt, yanık merhemi (%6.7), buz (%5.5), zeytinyağı, diş macunu (%3.3) uyguladığı, %18.3’ünün hiçbir uygulama yapmadan hastaneye götürdüğü saptandı. Çocukların %41,7’sinde yanık yarası ile ilişkili problem geliştiği, en sık gelişen problemin geç iyileşme (%68) olduğu belirlendi. Yanık ile ilişkili problem gelişme oranı ilk yardım müdahalesi olarak yanık bölgesini akan suya tutan ve ilk yardım konusunda bilgisi olan annelerin çocuklarında istatistiksel açıdan önemli düzeyde daha düşüktü. SONUÇ: Annelerin ilk yardım konusunda bilgi düzeyleri ve doğru ilkyardım müdahalesi uygulama oranlarının yetersiz, yanık yarasına ilk yardım müdahalesi olarak sadece su uygulanmasının yanık yarasının iyileşmesinde önemli etkiye sahip olduğu belirlendi. Çalışmadan elde edilen bu bulgulara göre, aile, okul, hastane ve topluma dayalı yanıkta doğru ve yanlış ilkyardım uygulamalarını içeren farkındalık programları geliştirilmesi önerilmektedir.
INTRODUCTION: Most of burn cases treated at burn treatment centers each year are pediatric patients. However, studies show that children with burns are not treated with correct first aid intervention. The study was carried out as a descriptive study to determine the first aid intervention and knowledge of the mothers of the children who were treated with burns. MATERIAL and METHOD: Sixty children between the ages of 0-16 who were treated at a state hospital's burn unit and their mothers were included to the study. The data were collected by face-to-face interview technique by using Introductory Information and First Aid Knowledge Form. Data were evaluated using percentage distributions, means and chi-square test. RESULTS: It was found that 70% of mothers did not receive information about first aid in burns and that their knowledge levels were low, Overall, mothers treated burns with water (53.3%), yoghurt and burn oinment (6.7%) ice (5.5%), olive oil (3.3%) and toothpaste, 18.3% took children to hospital without any application. It was determined that the problem associated with the burn wound occurred in 41.7% of the children and the most common problem was delayed wound healing. The rates of problem development were statistically significantly lower in the children of mother who treated burns with running water and who have knowledge about first aid for burns. CONCLUSION: It was determined that mothers' knowledge about first aid in burn and rate of correct and effective first aid intervention were low, only water application as a first aid intervention to the burn wound had a significant effect on the healing of the burn wound. According to these findings, it is recommended that awareness programmes that include right and wrong first aid applications in family, school, hospital and community settings should be developed for first aid interventions.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/776866
http://hdl.handle.net/11452/11387
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2019 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_5.pdf644.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons