Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11386
Title: Kronik böbrek yetmezliği olan pediatrik hastalarda trombosit fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of platelet functions in pediatric patients with chronic renal failure
Authors: Küpesiz, Funda Tayfun
Vergin, Canan
Bak, Mustafa
Keywords: Kronik böbrek yetmezliği
Diyaliz
Trombosit fonksiyonu
PFA 100
Chronic renal failure
Platelet function
Dialysis
Flow cytometry
Issue Date: 2019
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küpesiz, F. T. vd. (2019). "Kronik böbrek yetmezliği olan pediatrik hastalarda trombosit fonksiyonlarının değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 17(2), 220-231.
Abstract: GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda üreminin ciddiyeti ve süresine bağlı olarak kanamaya yatkınlık görülebilir. Günümüzde etkin diyaliz işlemleri ile trombosit fonksiyon bozukluğu yapan üremik toksinlerin uzaklaştırılması kanama bozukluklarının kısmen düzeltilmesi sağlamıştır. Bu çalışmada kronik böbrek yetmezliği hastalarında kanama bulgularını, trombosit fonksiyon bozukluğunun varlığını ve bunu etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniğinde KBY olarak takip edilen hastalar prospektif olarak değerlendirildi. Çalışma grubu 57 hasta ve 31 sağlıklı kontrol grubundan oluştu. Trombosit yüzeyi fibrinojen (GP IIb-IIa) ve von Willebrand Faktör (vWF) reseptörleri (GP Ib-IX) akım sitometri ile ölçüldü. İn vitro kanama zamanı ise trombosit fonksiyon ölçüm (PFA 100) yöntemi ile ölçüldü. BULGULAR: PFA 100 analizi sonucunda; hemodiyaliz hastalarında ortanca kollojen/epinefrin, kollojen/ADP kapanma zamanı periton diyalizi ve kontrol grubu hastalarına göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0,000, p=0,000); ancak bu değerler hemodiyaliz işleminden sonra normal düzeylere döndü (p= 0,018, p= 0,028). Periton diyalizi hastalarının in vitro kanama zamanı normal aralıktaydı. Periton diyalizi in vitro kanama zamanını hemodiyalize göre daha iyi düzeltiyordu. Akım sitometri ile yapılan analizlerde; diyaliz yapılan hastalardaki GP Ib (CD42b mAb) düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p= 0,037). Hemodiyaliz yapılan hastalarda ise fibrinojen reseptör (GPIIb) düzeyi hemodiyaliz sonrası anlamlı düzeyde azalıyordu (p=0,018). TARTIŞMA ve SONUÇ: Üremik hastalarda trombosit fonksiyon bozukluğuna bağlı primer hemostazı değerlendirebilmek için PFA 100 yöntemi akım sitometriye göre daha kolay uygulanabilen ve ulaşılabilen bir test olarak kanama riski olan hastaların ilk değerlendirmesinde yol gösterici olabilir.
INTRODUCTION: Patients with chronic renal failure may tend to bleed in relation to the severity and duration of uremia. Currently, effective dialysis procedures and the removal of uremic toxins that cause platelet dysfunction partially alleviate bleeding disorders. In this study, our aim was to evaluate bleeding, platelet dysfunction, and factors that were effective on platelet dysfunction in patients with chronic renal failure. METHODS: This study was a prospective evaluation of patients who were followed by the Nephrology Clinic of Behçet Uz Children's Diseases and Pediatric Surgery Training and Research Hospital with a diagnosis of chronic renal failure. The study group consisted of 57 patients and 31 healthy controls. Platelet surface fibrinogen (GP IIb-IIa) and von Willebrand Factor (vWF) receptors (GP Ib-IX) were measured by flow cytometry. In vitro bleeding time was measured by the platelet function analyzer method (PFA 100). RESULTS: PFA 100 analysis showed that median closure time was significantly higher among hemodialysis patients in terms of collagen/epinephrine, collagen/ADP comparisons (p=0.000, p=0.000); however, these values returned to normal after hemodialysis (p= 0.018, p = 0.028). The in vitro bleeding time of patients undergoing peritoneal dialysis was found to be in the normal range. The in vitro bleeding time improvements were better in peritoneal dialysis compared to hemodialysis. Analysis with flow cytometry showed that; GP Ib (CD42b mAb) levels in dialysis patients were significantly higher than control group and predialysis patients (p=0.037). The fibrinogen receptor (GPIIb) level decreased significantly in hemodialysis patients,after hemodialysis (p = 0.018). DISCUSSION and CONCLUSION: The PFA 100 method, which is easier than the flow cytometry method for the evaluation of primary hemostasis due to platelet dysfunction in uremic patients, may prove to be an ideal method for the general evaluation of primary hemostasis in the event of bleeding in uremic patients.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/776862
http://hdl.handle.net/11452/11386
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2019 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_4.pdf702.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons