Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1137
Title: Latin Amerika'da 2. Dünya Savaşı sonrası entegrasyon girişimlerinin karşılaştırmalı analizi
Other Titles: Comparative analysis of post-world war II integration initiatives in Latin America
Authors: İşyar, Ömer Göksel
Şentürken, Samet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Latin Amerika
Fonksiyonalizm
Neo-Fonksiyonalizm
Entegrasyon
Bölgeselleşme
Latin America
Functionalism
Neo-Functionalism
Integration
Regionalization
Issue Date: 28-Aug-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şentürken, S. (2018). Latin Amerika'da 2. Dünya Savaşı sonrası entegrasyon girişimlerinin karşılaştırmalı analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın konusunu Latin Amerika'daki bölgesel entegrasyon girişimleri oluşturmaktadır. Öncelikle bölgesel entegrasyon teorilerinin tanımı, içeriği ve gelişimi ele alınacaktır. Sonrasında ise Latin Amerika'da İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ve günümüze halen devam eden entegrasyon deneyimleri incelenecektir. Bu kapsamda LAFTA, ANDEAN, CACM, MERCOSUR, SICA, ALBA ve UNASUR girişimleri incelenecek entegrasyon girişimleridir. Bu entegrasyon girişimleri farklı dönemlerde ortaya çıkmış olması nedeniyle dönemsel özelliklerin entegrasyon girişimlerinde oluşturduğu farklar ve entegrasyon girişimlerinin kapsamlarından kaynaklı farklılıklar ve benzerlikler tartışılacak ve de neo-fonksiyonalist teorinin süreci açıklayıcı gücü sınanacaktır. Böylelikle günümüzde yaşanan entegrasyon süreçlerinde karşılaşılabilecek temel sorunlar tespit edilecektir.
The theme of this work is the regional integration initiatives in Latin America. First, the definition, content and development of theories of regional integration will be addressed. Later, the experiences of integration in Latin America, which emerged after the Second World War and are still present, will be examined. In this context LAFTA, ANDEAN, CACM, MERCOSUR, SICA, ALBA and UNASUR initiatives are the integration initiatives to be examined. As these integration initiatives have emerged at different times, the differences and similarities arising from the differences in the integration efforts of periodic features and the scope of the integration initiatives will be discussed and the process explanatory power of the neo-functionalist theory will be tested. In this way, fundamental problems that may be encountered in today's integration processes will be identified.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1137
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
525415.pdf3.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons