Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1135
Title: İşletmelerde kurumsal risk yönetim süreci ve bir uygulama
Other Titles: Enterprise risk management process and a case in a firm
Authors: Kaygusuz, Sait Yüksel
Usman, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Kurumsal risk yönetimi
İç denetim
İç Kontrol
COSO standartları
Enterprise risk management
Internal audit
Internal control
COSO standards
Issue Date: 2-Aug-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Usman, Ö. (2018). İşletmelerde kurumsal risk yönetim süreci ve bir uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, işletmelerde kurumsal risk yönetim sürecinin uygulanması için bir model önerisi oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle kurumsal yönetim, risk yönetimi, kurumsal risk yönetimi kavramları detaylı olarak açıklanmıştır. Kurumsal risk yönetimi açısından işletmelerde iç kontrol ve iç denetim kavramlarının ne ifade ettiği ortaya konmuştur. Son olarak kurumsal risk yönetim sisteminin kurulabilmesi için işletmelerde uygulanması gereken adımlar ve söz konusu adımların her birinde yürütülmesi gereken faaliyetler tasarlanarak örnek bir kurumsal risk yönetimi süreç modeli geliştirilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde bir şirkette kurulan kurumsal risk yönetim süreci durum analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve süreçte yürütülen faaliyetlere yönelik yerinde gözlem çalışması yapılmıştır. Faaliyetlerle ilgili belge ve dokümanlardan elde edilen bulgular kullanılarak öneriler geliştirilmiştir. Şirkette kurumsal risk yönetim sürecine yönelik iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
This study aims to establish a model proposal for the implementation of enterprise risk management process in enterprises. For this purpose, firstly the concepts of corporate governance, risk management and corporate risk management are explained in detail. In terms of corporate risk management, the concepts of internal control and internal audit in enterprises are expressed. Finally, in order to establish the enterprise risk management system, the steps to be implemented in the enterprises and the activities to be carried out in each of these steps were designed and an exemplary enterprise risk management process model was developed. In the implementation section of the study, the enterprise risk management process established in a firm was analyzed by using situation analysis method and on-site observation studies were worked through for the activities carried out in the process. Suggestions have been developed using findings from documents and documents related to the activities. In the firm, improvement studies have been made related to the enterprise risk management process.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1135
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524932.pdf4.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons