Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11323
Title: Bursa’da pediatrik talasemi, hemofili ve lösemili olgu annelerinin aşırı koruyucu ebeveyn tutumları ve duygu durumlarının değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of overprotective parenting attitudes and emotional status among mothers in pediatric thalassemia, hemofilia and leukemia patients in Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Hematoloji Bilim Dalı.
Katrancıoğlu, Arzu Çırpan
Evim, Melike Sezgin
Keywords: Kronik ya da ciddi hastalığı bulunan çocuklar
Aşırı koruyucu ebeveyn tutumları
Duygu durum
Chronic or seriously ill children
Overprotective parenting
Emotional status
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Katrancıoğlu, A. Ç. ve Evim, M. S. vd. (2018). "Bursa’da pediatrik talasemi, hemofili ve lösemili olgu annelerinin aşırı koruyucu ebeveyn tutumları ve duygu durumlarının değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 16(3), 37-50.
Abstract: GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, talasemi, hemofili ve lösemi tanısı almış çocukların annelerinin aşırı koruyucu ebeveyn tutumları ile duygu-durumlarının incelenmesidir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya toplam 74 çocuğun annesi katılmıştır. 52 çocuğun annesi çalışma grubunu (talasemi, hemofili ve lösemi tanısı almış çocukların anneleri) ve 22 çocuğun annesi ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışmanın verileri Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve PARİ ile elde edilmiştir. BULGULAR: Elde edilen sonuçlara göre, çalışma grubunda aşırı koruyucu ebeveyn tutumları kontrol grubuna göre anlamlı olarak fazladır. Çalışma grubu kendi içinde karşılaştırıldığında hemofili olguların annelerinin lösemili olanlara göre anlamlı olarak aşırı koruyucu tutumları olduğu gözlenmiştir. Çalışma grubunun depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostalite puanları, kontrol grubuna göre anlamlı olarak fazladır. Aynı zamanda aşırı koruyucu ebeveyn tutumları ile anksiyete arasında olumlu bir ilişki vardır. TARTIŞMA ve SONUÇ: Aşırı koruyucu ebeveyn tutumları, çocukların ileriki yaşamlarında gelişimsel geriliklere ve birçok psikopatolojiye neden olabildiğinden, kronik ya da ciddi bir rahatsızlığı bulunan çocuklar ve ebeveynleri ile bu tutumlara yönelik psikolojik görüşmeler ve müdahaleler yapılması gerekebilir.
INTRODUCTION: The aim of the current study was to investigate overprotective parenting attitudes and emotional status among thalassemia, hemophilia and leukemia patients’ mothers. METHODS: Seventy-four children who were between six to sixteen years old participated in current study. Fifty-two children were in the study group (thalassemia, hemophilia and leukemia patients) and twenty-two children in control group. Brief Symptom Inventory and Parental Attitude Research Instrument (PARI) were used to collect data. RESULTS: According to the results, over protective parenting attitudes in the study group were significantly higher than the control group. When the study group was compared within itself, it was observed that the mothers of the hemophilia had significantly protective attitudes compared to the leukemia patients. The depression, anxiety, negative self-perception, somatization and hostility scores of the study group were significantly higher than the control group. At the same time, there is a positive relationship between over-protective parenting attitudes and anxiety. DISCUSSION and CONCLUSION: Overprotective parenting attitudes can cause some psychopathology and developmental defiency in the childrens’ future personal life. Children diagnosed with chronic or serious illness and their family should be evaluated psychologically.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/577352
http://hdl.handle.net/11452/11323
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_3_4.pdf916.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons