Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1131
Title: İşletmelerin yenilik ve pazarlama performansları üzerinde teknolojik yenilik yeteneklerinin etkisi: Türkiye'deki teknopark işletmeleri üzerinde bir araştırma
Other Titles: The effect of technological innovation capabilities on companies' innovation and marketing performance: A field study on technopark companies in Turkey
Authors: Özdemir, Erkan
Bil, Erkan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Ar-Ge yeteneği
Pazarlama yeneteği
Öğrenme yeteneği
Yenilik yeteneği
Stratejik planlama yeteneği
Teknolojik yenilik yetenekleri
Ürün performansı
Pazarlama performansı
Yapısal eşitlik modellemesi
R&D capabilities
Marketing capabilities
Learning capabilities
Innovation capabilities
Strategic planning capabilities
Technological innovation capabilities
Product capabilities
Marketing capabilities
Structural equation model
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bil, E. (2018). İşletmelerin yenilik ve pazarlama performansları üzerinde teknolojik yenilik yeteneklerinin etkisi: Türkiye'deki teknopark işletmeleri üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde (Teknopark) çeşitli sektörlerde Ar-Ge ve yenilik faaliyeti gösteren işletmelerin teknolojik yenilik yeteneklerinin ürün ve pazarlama performanslarına etkilerini incelemektir. Bu bağlamda çalışmada, işletmelerin Ar-Ge yeteneği, öğrenme yeteneği, stratejik planlama yeteneği, yenilik yeteneği ve pazarlama yeteneği olarak 5 boyutta değerlendirilen teknolojik yenilik yeteneklerinin ürün performansı ve pazarlama performansı ile ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak geçmiş çalışmalar çerçevesinde 9 hipotez içeren bir kavramsal araştırma modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan hipotezler, literatürden elde edilen ölçüm araçlarından oluşan anket formu aracılığıyla, Türkiye'deki teknoparklarda çeşitli sektörlerde Ar-Ge faaliyeti gösteren işletmelerin çalışan ve yöneticilerine online anket uygulaması yapılarak elde edilen veriler kullanılarak yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre Ar-Ge yeteneğinin doğrudan ürün performansı ve ürün performansı üzerinden pazarlama performansı üzerinde; öğrenme yeteneğinin, pazarlama yeteneğinin ve son olarak ürün performansının pazarlama performansı üzerinde anlamlı ve olumlu etkilere sahip olduğu saptanmıştır. Çalışmanın sonunda araştırmacılar, uygulamacılar ve gelecek çalışmalar için önerilere yer verilmiştir.
The purpose of this study is to investigate the impact of technological innovation capabilities of companies, which demonstrate R&D and innovation activities in various sectors in Technology Development Regions (Technopark), on their product and marketing performances. In this regard, it was aimed at studying the relationship between the technological innovation capabilities, which are evaluated under 5 dimensions namely R&D capability of companies, learning capability, strategic planning capability, innovation capability and marketing capability, and the product performance and marketing performance. A conceptual research model containing 9 hypotheses has been created within the framework of current literature towards this objective. The hypothesis established were tested with the structural equation model using the data obtained by applying online questionnaire to employees and managers of companies performing R&D activities in various sectors in technoparks in Turkey by means of the questionnaire form comprising measurement tools obtained from the literature. According to the findings obtained as a result of statistical analysis performed within the scope of the study, it was determined that R&D capability has significant and positive direct effect on product performance and indirect effect on marketing performance via product performance; learning capability on marketing performance; marketing capability on marketing performance and finally product performance on marketing performance. Recommendations were suggested for researchers, practitioners and future studies at the end of the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1131
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533317.pdf5.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons