Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1126
Title: Devrim sonrası İran dış politikasının bölgesel güvenliğe yansıması
Other Titles: Reginal security reflection of Iran's foreign policy after the revolution
Authors: Canbolat, İbrahim
Acar, Müslüm
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: İran
İran dış politikası
Güvenlik
İran İslam devrimi
Humeyni
Bölgesel güvenlik
Iran
Iran's foreign policy
Security
Iran’s Islamic revulation
Regional security
Issue Date: 6-Dec-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acar, M. (2018). Devrim sonrası İran dış politikasının bölgesel güvenliğe yansıması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın konusunu İran İslam Devrimi'nin bölgesel güvenliğe yansımaları oluşturmaktadır. Bu çerçevede öncelikle Devrime giden süreç ile İran İslam Devrimi ele alınacaktır. Daha sonra güvenliğe yönelik farklı teorik yaklaşımlar analiz edilecek, güvenlik kavramının gelişimi, tanımı ve içeriği ele alınacaktır. Sonrasında Humeyni'nin düşünceleri ile oluşan İran Dış Politikasının bölgesel güvenliğe etkileri incelenecektir. Humeyni sonrası dönemde İran dış politika vizyonu analiz edilerek, meydana gelen değişim ve dönüşümler karşılaştırılacaktır. 1979 İran İslam Devrimi sonrası, İran dış politikasının bölgesel güvenliğe yansımaları, uluslararası aktörler dikkate alınarak değerlendirilecektir. Bu çalışma İran dış politikası ve bölgesel güvenlik arasındaki yansımaları açıklama amacı gütmektedir.
The subject of this study is the reflection of the Iran Islamic Revolution on regional security. In this framework, firstly the process leading to revolution and the Islamic Revolution in Iran will be discussed. Then, different theoretical approaches to security will be analyzed, the development, definition and content of security concept will be discussed. Afterwards, the effects of Iranian Foreign Policy, which was formed by the ideas of Khomeini, on regional security will be examined. In the post-Khomeini period, the Iranian foreign policy vision will be analyzed and the changes and transformations that have occurred will be compared. After 1979 Iran Islamic Revolution, the reflection of Iran's foreign policy on regional security will be evaluated by taking into account international actors. This study aims to explain the reflections between Iranian foreign policy and regional security.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1126
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533100.pdf2.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons