Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11212
Title: İlköğretimin ilk yıllarındaki sanat eleştirisi uygulamaları ve bu uygulamaların eleştirel düşünme gelişimi açısından önemi
Other Titles: Art critisizm applications at the first years of elementary education and the importance of these for the development of critical thinking
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü.
İşler, Ahmet Şinasi
Keywords: Sanat eğitimi
Sanat eleştirisi
Eleştirel düşünce
Yoruma dayalı düşünce
Art education
Art criticism
Critical thinking
Interpretive thinking
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İşler, A. Ş. (2005). "İlköğretimin ilk yıllarındaki sanat eleştirisi uygulamaları ve bu uygulamaların eleştirel düşünme gelişimi açısından önemi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18(1), 135-149.
Abstract: Bir üretim tarzı ve gelişme ülküsü olarak insanlığın enformasyon toplumuna dönüşme ve enformasyon çağına katılmaya yönelik yolculuğu, bir yandan bilgi üretimine başdöndürücü bir ivme kazandırırken, öte yandan da üretilmiş bilgilerin kısa sürede değillenmesi ve geçersiz kılınması sorununu gündeme getirmektedir. Bu da doğal olarak, formal eğitimin geleneksel bilgi ve içerik öğretimi misyonunun tartışmaya açılmasına ve farklı düşünme beceri ve yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik yaklaşımların güç kazanmasına yol açmaktadır. Eğitimbilimcilerin yeni gündemini oluşturan bu tartışma ve arayış sürecinin merkezindeki kavramlardan birisi de hiç kuşkusuz “eleştirel düşünce”dir. Bu araştırma, ilköğretimin birinci devresinde eleştirel düşünme yeteneklerinin başka alan ve koşullara transfer edilebilir bir biçimde öğretilmesinde sanat eleştirisinin oynayabileceği rolün boyutlarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Sanat eleştirisinin sanat eğitiminde oynadığı rol, elbette üzerinde sıklıkla durulmuş ve tartışılmış bir konudur. Ancak, bu ilgi ve sorgulama düzeyinin, sanat eleştirisi uygulamalarının ilköğretim çağı çocuklarının eleştirel düşünce gelişimi üzerindeki etkileri için de geçerli olduğu pek söylenemez. Bu nedenle, bu araştırma konuyu öncelikle, eğitim sürecinin iyileştirilmesi perspektifinde tartışmaya açmakta ve ilköğretimin birinci basamağındaki çocukların sanatsal gelişim özellikleri doğrultusunda planlanacak uygulamalarda dikkat edilmesi gereken önemli noktaları vurgulamaya çalışmaktadır.
The journey of mankind toward to be an information society and taking place in the information age for the purpose of production and development brings a dazzling increase at information we have,but at the other side this situation causes to the handled information to be considered as unvalued , out of date and invalid.Naturally this creates a discussion about the mission of traditional formal education with its knowledge and content,and new approaches started to get strenghted which aim to improve different thoughts,skills and capabilities.”Critical thinking” is one of the main concepsts that is in the new agenda of educationalists at this discussion and research period. This study was intended to make clear the dimensions of the role of art critisizm at the teaching of critical thinking skills as in the form of transferrable into other fields for elementary school students.The role of art critisizm on the art education was discussed frequently,but this inquiry had not been realized for elementary school children.For this purpose this study was tries to start a discussion on the perspective for improvement of education process and emphasizes the important points to be given attention while planning practises for art development of children who are at the first years of elementary school.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152313/5000138122.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11212
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2005 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_10.pdf232.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons