Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11196
Title: Çocuk yoğun bakım ünitesine yatan hastaların değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the patients admitted to the pediatric intensive care unit
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Yeğin, L. Nilüfer
Sancak, Yasemin
Aşut, Çiğdem
Özdel, Z. Gizem Ergün
Keywords: Çocuk yoğun bakım ünitesi
Tanı
Mekanik ventilatör
Mortalite
Pediatric intensive care unit
Diagnosis
Mechanical ventilator
Mortality
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yeğin, L. N. vd. (2017). "Çocuk yoğun bakım ünitesine yatan hastaların değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 15(2), 1-9.
Abstract: Giriş: Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne (ÇYBÜ)’ne bir yıl içinde yatan hastaların klinik ve demografik özellikleri incelenerek hangi hastalara hizmet verildiğinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Merkezimiz ÇYBÜ’ne 01.Mart 2013-01.Mart 2014 tarihleri arasında yatırılmış olan 1 ay18 yaş arası, yenidoğan ve travma hastaları hariç, 349 hastanın dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, kronik hastalık varlığı, yoğun bakım ünitesine yatırılma nedeni, yatış süresi, solunum destek cihazına bağlanma durumu ve süresi, mortalite oranları değerlendirildi. Bulgular: Olguların ortalama yaşları 7.12±6.05 yıl ve ortalama yoğun bakım yatış süreleri 8.47±13.96 gündü. Enfeksiyonlar, diabetik ketoasidoz ve dirençli veya sistemik hastalıkların merkezi sinir sistemine etkileri nedeniyle ortaya çıkan nöbetler ÇYBÜ’sine en sık yatış nedeni olarak bulundu. En fazla altta yatan endokrinolojik, nefrolojik ve nörolojik hastalıkları olan hastaların ÇYBÜ’sine kabul edildiği gözlendi. Hastaların %12.9’u kaybedildi. Ölen hastalarda altta yatan onkolojik hastalık ve lösemi varlığı, yatış süresinin uzun olması ve mekanik ventilatörde kalış süresinin uzun olması sağ kalanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla bulundu. Sonuç: Bu değerlendirmede çok farklı hasta gruplarının çocuk yoğun bakım ünitemizde izlendiği, hastaların bir çoğunda altta yatan kronik bir hastalık olduğu ve bu durumun mortalite ile ilişkili olduğu gözlendi.
Introduction: This study examined the clinical and demographic characteristics of the patients in our center within a year to create a database. Materials and Methods: A retrospective study was undertaken of 349 children aged 1 mouth to 20 years who admitted to Uludag University Medical Faculty Child Health and Diseases Department, Pediatric Intensive Care Unit (PICU) between March 2013 -March 2014. Age, gender, presence of chronic disease, intensive care unit admission reason, length of stay, duration of mechanical ventilation, mortality rates were evaluated. Results: The mean age of the patients were 7.12±6.05 years and the average intensive care unit (ICU) stay was 8.47±13.96 days. Infections, diabetic ketoacidosis and epilepsy were the most common reasons and endocrinology, nephrology and neurological diseases were the most common underlying diseases at admission to the ICU. Mortality was seen 12.9 % of patients. The length of stay, duration of ventilation, oncological diseases and hematologic malignancy were statistical significantly higher than survivor patients. Conclusions: This assessment observed that very different patient groups monitored in PICU, in the majority of patients had underlying chronic disease and this condition is associated with mortality.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/333412
http://hdl.handle.net/11452/11196
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2017 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_1.pdf970.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons