Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11155
Başlık: The characteristics of non-diabetic mothers with macrosomic newborns
Diğer Başlıklar: Makrozomik bebek doğuran diyabeti olmayan annelerin özellikleri
Yazarlar: Kaymaz, Nazan
Cevizci, Sibel
Yıldırım, Şule
Aylanç, Hakan
Bulur, Nurcan
Gencer, Meryem
Topaloğlu, Naci
Binnetoğlu, Fatih Köksal
Tekin, Mustafa
Battal, Fatih
Coşar, Emine
Anahtar kelimeler: Newborn
Birth weight
Macrosomia
Healthy pregnancy
Yenidoğan
Doğum ağırlığı
Makrozomi
Sağlıklı gebelik
Yayın Tarihi: 23-Şub-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kaymaz, N. vd. (2016). "The characteristics of non-diabetic mothers with macrosomic newborns". Güncel Pediatri, 14(1), 23-29.
Özet: Introduction: Fetal macrosomia is a condition with heterogeneous etiologic factors and its’ frequency is increasing in recent years. Many macrosomic infants are born without any risk factors and accurate prediction of macrosomia is not possible with only single risk factor. The aim of this study was to research the characteristics of healthy mothers without diabetes who gave birth to macrosomic infants. Materials and Methods: This case-control study comprised 291 healthy pregnant women who were monitored and delivered at Mardin Women and Children’s Hospital. Inclusion criteria were (a) no disease or conditions that may affect birth weight, (b) normal healthy pregnancy and (c) singleton live infants born between 37-42 weeks with no structural defects. A birth weight above 4.000 g was defined as macrosomic neonate. The study group was divided in two; group 1 had a birth weight less than 4.000 g and group 2 had a birth weight above 4.000 g. Characteristics of mother and newborn were analyzed to determine any association with macrosomia. Results: The logistic regression analysis results indicated that the risk of macrosomic infant were male gender of the infant [odds ratio (OR): 3.39; 95% confidence interval (CI): 2.010-5.211; p<0.001], maternal age being above 35 years (OR: 2.25; 95% CI: 1.919-4.005; p=0.026) and duration of gestation being above 40 weeks (OR: 1.72; 95% CI: 1.103-2.949; p=0.009). Conclusions: There are various factors behind having a macrosomic infant in the absence of glucose intolerance.These risk factors should be taken into consideration for possible complication of macrosomia and mothers with the risk factors should be informed.
Giriş: Fetal makrozomi heterojen etiyolojik faktörlere sahip bir durumdur ve sıklığı son yıllarda giderek artmaktadır. Birçok makrozomik bebek belli bir risk faktörü olmaksızın doğar ve makrozominin doğru tahmini tek bir risk faktörü ile öngörülemez. Bu çalışmanın amacı makrozomik bebek doğuran diyabeti olmayan sağlıklı annelerin özelliklerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu olgu-kontrol çalışması Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde izlenmiş ve doğum yapmış 291 sağlıklı gebe kadından oluşmaktadır. Çalışmaya dahil edilme kriterleri (a) doğum ağırlığını etkileyecek hastalık veya durum olmaması, (b) normal sağlıklı gebelik ve (c) 37-42 hafta arası yapısal defekti olmayan tekiz bebek doğurma idi. Dört bin gr üzeri doğum ağırlığı makrozomi olarak tanımlandı. Çalışma grubu ikiye ayrıldı; grup 1 4,000 gr altı doğum ağırlığı ve grup 2 4,000 gr üzeri doğum ağırlığı. Anne ve bebek özelliklerinin makrozomi ile ilişkisi olup olmadığı incelendi. Bulgular: Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre makrozomik bebek sahibi olma riskleri erkek cinsiyet [odds oranı (OR) 3,39, %95 güven aralığı (GA): 2,010-5,211; p<0,001], anne yaşının 35 üstü olması (OR 2,25, %95 GA: 1,919-4,005; p=0,026) ve gestasyon haftasının 40 üstünde olması (OR 1,72, %95 GA: 1,103-2,949; p=0,009) olarak bulundu. Sonuç: Glikoz intoleransı olmadığı durumlarda makrozomik bebek sahibi olma ile ilişkili çeşitli faktörler bulunmaktadır. Makrozominin olası komplikasyonları açısından bu risk faktörleri bilinmelidir ve risk faktörlerine sahip anneler bilgilendirilmelidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902883
http://hdl.handle.net/11452/11155
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2016 Cilt 14 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
14_1_4.PDF349.93 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons