Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11152
Title: Devlet ve özel hastanedeki hemşirelerin aile merkezli bakıma ilişkin tutum ve davranışları
Other Titles: Attitudes and behavior of nurses in state and private hospitals with respect to family-centered care
Authors: Dur, Şadiye
Gözen, Duygu
Bilgin, Muzaffer
Keywords: Aile merkezli bakım
Ebeveyn katılımı
Hemşire
Family-centered care
Parent participation
Nurses
Issue Date: 23-Feb-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dur, Ş. vd. (2016). "Devlet ve özel hastanedeki hemşirelerin aile merkezli bakıma ilişkin tutum ve davranışları". Güncel Pediatri, 14(1), 1-9.
Abstract: Giriş: Araştırma özel ve devlet hastanelerinde çalışan hemşirelerin ebeveynlerin çocuklarının bakım uygulamalarına katılmalarına ilişkin tutumlarını karşılaştırmak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın evrenini, 1 Mayıs-30 Haziran 2013 tarihleri arasında İstanbul il merkezinde bulunan iki devlet hastanesi ve bir özel hastanenin çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniklerinde çalışan 70 hemşire oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Hemşire tanıtım formu ve Ebeveyn Katılım Tutum Ölçeği (PPAS) olmak üzere iki adet form kullanılmıştır. Ölçekten alınacak en düşük puan 24, en yüksek puan 120’dir. Ölçekten alınan puanın yüksek olması ebeveynin çocuğun bakımına katılımını kabul edici bir tutumu göstermektedir. Elde edilen veriler, sayı, yüzdelik, ortalama kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin tanımlayıcı özellikler açısından benzer olduğu bulunmuştur (p>0,05). Araştırmadaki hemşirelerin aile merkezli bakımla ilgili bilgi sahibi olma durumu sorulduğunda %64,3’ünün konu ile ilgili bilgi sahibi oldukları, bilgi aldıkları kaynaklar incelendiğinde ise %34,8’inin konu ile ilgili bilimsel yayınlar ve mesleki eğitim kapsamındaki derslerinden bilgi aldıklarını ifade ettikleri saptanmıştır. Hemşirelerin %54,3’ünün ebeveyn katılım tutum ölçeği toplam puanının 84 puan ve üstü olduğu bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda hemşirelerin çalıştığı hastane ve PPAS skoru değerlendirildiğinde devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin (85,67±6,17) ebeveynlerin çocuklarının bakımına katılımına ilişkin tutumlarının özel hastanede çalışanlara (81,88±5,26) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha olumlu olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç: Aile merkezli bakım yaklaşımını benimsemiş hemşirelerin, eğitim düzeylerinin yüksek olması lisansüstü eğitim programlarında aile merkezli bakım konusuna daha fazla zaman ayrıldığını ve lisansüstü eğitimin hemşirelerin konuyla ilgili tutumlarını olumlu yönde geliştirdiğini göstermektedir.
Introduction: The study was conducted as descriptive research for purpose of comparing the attitudes of nurses working at private and state hospitals with respect to the concept of having parents participate in the care of their children. Materials and Methods: The universe of the descriptive research comprised 70 nurses working at two state hospitals and one private hospital in city center of Istanbul, between the dates May 1-June 30, 2013. As data collection tools, two forms, namely a Nurses Information Form and a Parent Participation Attitude Scale (PPAS) were used in the research. The lowest possible score on the scale is 24; the highest 120. The higher scores on the scale indicate more positive attitudes about having parents participate in the care given to their children. The data were analyzed in terms of numbers, percentages and means. Results: The nurses in the study were found to have similar identifying characteristics (p>0.05). They were asked whether they knew about family-centered care, 64.3% said they were familiar with the subject; when the source of their knowledge was queried, 34.8% stated that they had been informed through scientific publications and courses they took during their professional training. Of the nurses, 54.3% were found to display total parent participation attitude scores of 84 and above. In the evaluation of the PPAS scores of the nurses in terms of the hospital they worked, the scores of nurses working at state hospitals (85.67±6.17) were significantly more positive than the scores of the nurses working at the private hospital (81.88±5.26) (p<0.05). Conclusions: The accepting attitudes of nurses regarding the family-centered care approach indicated that nurses with higher level of education had opportunity to benefit from the focus placed on family-centered care in graduate nursing school programs and that had positive effect on their attitudes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902879
http://hdl.handle.net/11452/11152
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2016 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_1.PDF321.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons