Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1115
Title: Genç tüketicilerin lüks giyim marka tercihleri: Bursa ilinde bir alan araştırması
Other Titles: Luxury clothing brand preferences of young consumer: A field research in Bursa
Authors: Kılıç, Serkan
Satı, Mine
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Lüks
Lüks marka
Tüketici
Tüketici davranışı
Satın alma niyeti
Giyim
Luxury
Luxury brand
Consumer
Consumer behaviour
Purchase intention
Clothing
Issue Date: 17-Oct-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Satı, M. (2018). Genç tüketicilerin lüks giyim marka tercihleri: Bursa ilinde bir alan araştırması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde giderek büyümeye devam eden lüks marka pazarı özellikle genç tüketiciler için ilgi odağı haline gelmiştir. Artan rekabet koşulları lüks marka tüketicilerinin beklentilerini ve lüks markaları tercih etme nedenlerini anlamayı zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda çalışmada, genç tüketicilerin lüks giyim marka tercihlerini etkileyen faktörleri tespit etmek ve bu faktörlerin satın alma niyeti üzerindeki etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada lüks giyim marka tercihlerini etkileyen faktörlerin satın alma niyeti üzerindeki etkisini ölçmede ilgili literatürden yararlanılarak oluşturulan bir modelden yararlanılmıştır. Araştırma, Bursa ilinde 20 yaşın üzerindeki ve giyim alışverişlerinde bulunan tüketiciler ile yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır. Anket verileri IBM SPSS ve AMOS programlarıyla analiz edilmiş ve modelde oluşturulan hipotezlerin test edilmesi sağlanmıştır. Bulunan sonuçlar doğrultusunda kalitenin, mağaza atmosferinin, modanın, hedonizmin, referans grubun ve statünün lüks giyim marka satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkilere sahip olduğu görülmüştür.
Luxury brand market which keeps increasingly has become a center of attraction especially for the young consumers. An increasing competitive conditions have made it compulsory to understand the expectations of the luxury brand consumers and their reasons to prefer these brands. In this context, it is aimed to determine the factors of luxury clothing brand preferences of young consumers and the effects of these factors on their purchasing intentions. The model used in the study were formed as a result of literature and this model was used to measure the effects of the luxury clothing brand preferences on the consumer's purchasing intention. The research was conducted by face-to-face questionnaire on the consumer who are over 20 years old and make clothing shopping in the city of Bursa. The questionnaire data were analyzed with SPSS and AMOS programs and the hypotheses generated in the model were tested. With the direction of the findings, it has been found that quality, store atmosphere, fashion, hedonism, reference group and status have significant effects on the purchasing intention of luxury clothing brand.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1115
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
532569.pdf3.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons