Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1114
Title: Bursa İnebey Kütüphanesinde bulunan kıraat ve tecvid ilmine dair yazma eserler
Other Titles: Manuscript works on qiraat and tajwid ezisting in the library of Bursa Inebey
Authors: Kaya, Remzi
Can, Mustafa
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.
Keywords: Kıraat
Tecvîd
Yazma eser
Bursa İnebey yazma eser kütüphanesi
Qira‘at
Tajwid
Manuscript
Bursa Inebey manuscript library
Issue Date: 4-Sep-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Can, M. (2018). Bursa İnebey Kütüphanesinde bulunan kıraat ve tecvid ilmine dair yazma eserler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi'ndeki kırâat ve tecvîd ile ilgili eserleri konu edinen bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kütüphanedeki kırâat ve tecvîd yazmaları müellifleri ve eserleri ile birlikte tanıtılmıştır. Müellifler vefat tarihi en eski olandan başlamak suretiyle, biyografik açıdan kısaca incelenmiş, müelliflerin alanla ilgili diğer eserleri zikredilmiştir. Devamında müellifin kütüphanedeki eseri veya eserleri içerik ve yöntem bakımından incelenerek matbularının olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca eserin yurtiçinde bulunan diğer yazma nüshaları tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde henüz basılmamış yazma eserler içinden çeşitli özellikleri dikkate alınarak seçilen beş eser detaylı olarak tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde ise eserler, özellikleri, muhtevaları ve müellifleri açısından değerlendirilerek, türlerine göre tasnif edilmiştir.
This study which investigates the works regarding Qira'at and Tajwid in Bursa Inebey Manuscript Library comprises of three chapters. The first chapter introduces the works that exists in the library regarding Qira'at and Tajwid manuscripts and their authors. The chapter studies the authors biographically in a chronological order based on their date of death and mentions their works related to the field. Afterwards it studies the authors' works in terms of content and methodology. It also investigates whether the printed version of the works exist or not. In addition, it determines the other copies of manuscript existing in the country. The second chapter introduces five works from unprinted manuscripts which selected based on their different characteristics. The third chapter analyses the works in terms of their characteristics, contents and authors. It also classifies the works in terms of their genre.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1114
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
532374.pdf6.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons