Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1108
Title: Sosyal medya ve sendikalar: Almanya, Fransa, Hollanda, Polonya ve Türkiye örneği üzerine bir sosyal ağ analizi araştırması
Other Titles: Social media and trade unions: A research of social network analysis in Germany, France, Netherlands, Poland and Turkey
Authors: Tokol, Aysen
Sevgi, Hüseyin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
Keywords: Sosyal medya
İnternet
Sosyal ağ analizi
Facebook
Social media
Internet
Trade unions
Social network analsis
Twitter
Issue Date: 1-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevgi, H. (2018). Sosyal medya ve sendikalar: Almanya, Fransa, Hollanda, Polonya ve Türkiye örneği üzerine bir sosyal ağ analizi araştırması. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen büyük bir hızla üç milyardan fazla kullanıcıya ulaşan sosyal medya; günümüzde sıradan bir iletişim aracı olmanın çok ötesine geçmiştir. 2011 sonrasında önce Arap coğrafyasında daha sonra Avrupa'nın birçok ülkesi ve ABD'de de ortaya çıkan toplumsal hareketler sosyal medyanın bir örgütlenme aracı olarak da kullanılabileceği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu durum sendika- sosyal medya ilişkisini gündeme getirmiş, sendikaların sosyal medyayı nasıl ve hangi amaçlarla kullanabilecekleri sorusu doktrinde ve sendikal çevrelerde giderek daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Çalışma; bu tartışmalar çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu bağlamda; çalışmada öncelikle çalışmanın teorik zeminini oluşturmak amacıyla iletişim, kitle iletişimi, sosyal medya kavramları ile teorileri, sosyal medyanın ekonomi politiği, internet, sosyal medya- sendika ilişkisi, dünyada ve Türkiye'de internet eksenli sendikal değişim yaklaşımları ele alınmıştır. Çalışmada daha sonra sosyal medyanın sendikal faaliyetlerde kullanım alanları, sendikaların sosyal medya kullanımındaki engeller belirtilmiş, uluslararası ve ulusal düzeyde kurulan bazı konfederasyonların sosyal medyayı hangi faaliyetlerde, nasıl kullanıldıkları örneklerle ele alınmıştır. Çalışmanın araştırma bölümünde ise; önce sosyal ağ analizi hakkında bilgi verilmiş, daha sonra bu yöntem kullanılarak farklı refah sistemine sahip Almanya, Fransa, Hollanda, Polonya ve Türkiye olmak üzere beş ülkeden farklı felsefi yapıya sahip on işçi konfederasyonunun sosyal medya kullanımı incelenmiş, ayrıca aynı yöntemle işçi konfederasyonlarının resmi Twitter ve Facebook hesapları dikkate alınarak, sosyal medyada oluşturdukları ağlar, bu ağlar sayesinde işçi konfederasyonlarının sosyal medyadaki etkinlikleri, sosyal ağlarında oluşan aktörler arasındaki güç dağılımı ayrıntılı şekilde analiz edilmiştir.
Despite its short history, with over three billion users, social media has gone far beyond being an ordinary means of communication. After 2011, social movements have emerged in the Arab countries, in many countries of Europe, and in the United States. It has been noticed by these movements that social media can be used as an organizing tool. In this aspect, question of how and why trade unions use social media is still being debated. In order to create the theoretical ground of the stud; communication, mass communication, social media theories, the relationship between internet, social media and trade unions, Internet based union change approaches in the world and Turkey will be presented. In this study, the use of social media in trade union activities and the barriers of social media usage of trade unions will be examined. In addition, Some national and international confederations will be discussed with examples of the social media in which activities and how they are used. In the last part of this study, the conceptual framework of social network analysis will be established. Using the social network analysis, five different welfare system countries; Germany, France, Holland, Poland, Turkey and ten different ideological workers' confederations will be examined. Twitter and Facebook accounts of workers' confederations will be analyzed. Finally, the activities of the workers' confederations in the social media and the distribution of the power among the actors in their social networks will be revealed through the results of the analysis results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1108
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
531254.pdf28.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons