Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11053
Title: Azadirachtin’in farklı dozlarının bazı faydalı böcekler üzerine etkileri
Other Titles: Effects of different doses of azadirachtin on some benefical insects
Authors: Gençer, Nimet Sema
Cura, Mehmet Sadık
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
0000-0001-6480-1913
0000-0001-8053-5002
Keywords: Azadirachtin
Insecticidal effect
Faydalı böcekler
Insektisit etkisi
Yan etki
Zehirlilik
Beneficial insects
Side effect
Toxicity
Issue Date: 2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gençer, N. S. (2019). Azadirachtin’in farklı dozlarının bazı faydalı böcekler üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Azadirachtin’in biyolojik mücadelede kullanılan bazı doğal düşmanlar üzerine olan toksik etkisi laboratuvar koşullarında çalışılmıştır. Pestisit maddesi olan azadirachtin’in Orius laevigatus Fieber (Hemiptera: Anthocoridae) ve Nesidiocoris tenuis Reuter (Heteroptera: Miridae)’in erkekleri, dişileri ve N. tenuis nimflerine karşı kontakt etkisi üç faklı dozda (250, 500, 1000 ml / 100 l su) test edilmiştir. Aynı dozlar beyaz sineğin önemli parazitoidi olan Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) pupa ve erginleri üzerine olan toksik etkileri denenmiştir. Ayrıca bu bitkisel pestisitin yaprak biti predatörü, Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera: Braconidae)’nin erginlerine olan etkileri de çalışılmıştır. İlacın düşük dozunun 48 saatte iki heteropter predatörün erkekleri ve dişileri üzerine etkisi O. laevigatus için % 86.66, % 80.00, N. tenuis dişileri için % 83.33 olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte önerilen doz olan 500ml/100l’de tüm doğal düşmanlarda ölüm yüzdesi yüksek bulunmuştur. Düşük dozda, ölüm oranı N. tenuis nimf sayıları üzerinde daha az toksik etkilere yol açmıştır. Azadirachtin yüksek ve düşük dozlarda ölüm oranına neden olmaktadır, E. formosa’da pupadan ergin çıkışını ve hayatta kalmasını engellemektedir. Bununla birlikte düşük doz 48 saat içinde A. colemani üzerine düşük toksik (% 28) etki göstermiştir. Yüksek dozda tüm doğal düşmanlar üzerindeki ölüm oranları daha fazla bulunmuştur. Sonuç olarak, pestisitin önerilen dozunun doğal düşmanlar üzerinde olumsuz etkiler gösterdiği anlaşılmaktadır. Entegre zararlı mücadele programlarında, kimyasal ve biyolojik mücadelede Azadirachtin’in zararlılara karşı kullanımının dikkatli bir şekilde yapılması gerektiği önerilmektedir.
Toxic effects of Azadirachtin on some natural enemies used in biological control in the greenhouses were studied under laboratory conditions. The contact effect of chemical compound, azadirachtin was tested in three different doses (250, 500, 1000ml / 100 l water) on Orius laevigatus Fieber (Hemiptera: Anthocoridae) and Nesidiocoris tenuis Reuter (Heteroptera: Miridae) males, females and N. tenuis nymphes. The same doses were tested for the toxic effects of Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) pupae and adults which were important parasitoids of whitefly. The effects of this botanical pesticide on the adults of aphid parasitoid, Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera: Braconidae) were also studied. The adulticide effect of two predatory bugs males and females in the low dose at 48 h was found to be 86.66 %, 80.00 % for O. laevigatus and 83.33 % for N. tenuis. However, the percentage of death in all natural enemies at the recommended dose (500ml / 100l) was found to be high. At low dose, the mortality rate has led to less toxic effects on the numbers of N. tenuis nymphes. The Azadirachtin at high and low doses caused mortality, inhibited adult emergence from the pupae and survival of parasitoid E. formosa. However, the toxic effect of low dose at 48 h was found to be low (28 %) for A. colemani. Mortality rates on all natural enemies were higher in high doses. As a result, it was understood that the recommended dose of chemical compound had negative effects on natural enemies. It was suggested that Azadirachtin should be used carefully in integrated pest management programs of chemical and biological control of the pests.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11053
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
604564.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons