Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10982
Title: Destekleme alan süt sağım tesislerinin bazı yapısal özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of some structural characteristics of subsidized milking facilities
Authors: Ünal, Halil
Kahya, Duygu
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0001-7881-2437
0000-0001-5830-2050
Keywords: Süt sağım tesisleri
Dairy farm facilities
Destek programları
Support programs
Deney raporları
Sağım odası tipi
Sağım ünitesi sayısı
Pulsatör tipi
Test reports
Milking chamber type
Number of milking units
Pulsator type
Issue Date: 24-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahya, D. (2019). Destekleme alan süt sağım tesislerinin bazı yapısal özelliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı 2005-2018 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından % 50 hibe desteği kapsamında desteklenen ve Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından deney raporu verilen süt sağım tesislerinin bazı yapısal özelliklerini belirlemektir. Çalışmada, destek kapsamında tercih edilen tesislerin özellikleri ve nedenleri belirlenmiştir. 2005-2018 yılları arasında bölüm tarafından 12 yerli ve 1 yabancı olmak üzere toplam 13 farklı firmanın kurduğu,40 ile dağılmış, toplam 294 adet tesise verilen deney raporu verileri incelenmiştir. Sağım tesisleri büyükbaş ve küçükbaş hayvan sağımına uygun süt sağım tesisleri olup, farklı sağım kapasitelerine sahiptir. Değerlendirmelerde tesisin kurulduğu şehirler, kurulum yılları, hayvan cinsi, sağım durağı tipi ve sayısı, sütölçer tipi, nabız aygıtı tipi gibi temel özellikler başta olmak üzere; vakum pompası kapasitesi, elektrik motor gücü, ana vakum hattı, ana süt hattı ve yıkama hattı boru çapları, regülatör kapasitesi değerleri ile sabit süt sağım sistemlerinin yapısal özellikleri belirlenmiştir. Deney raporu düzenlenen sağım tesisi tipleri incelendiğinde, % 88,4’ü ahırın yanında bulunan sağım odalarında, %11,6’sı ise ahır içerisinde kilit arkası sağım sistemiyle sağım yapmaktadır. Tesislerin %83,3 gibi büyük bir kısmı balık kılçığı durak tipi şeklinde kurulmuştur. Ayrıca tesislerin %86,3'ü alttan, %13,7'si üstten süt hatlıdır. Tesislerin %80,3’ünde sağım başlığı alıcısı bulunmamaktır. En fazla deney raporu verilen il %16,7 ile İzmir’dir. Bu ili %10,9 ile Aydın ili takip etmektedir. Tesislerin sadece %28,2’sinde elektronik, %35,0’inde ise manuel sütölçer bulunmaktadır. Tesislerde kullanılan nabız aygıtlarının %50,3’ü pnömatik, %49,7’si elektronik tiptedir. Tesislerin ünite sayıları en az tek hatlı 2, en fazla çift hatlı 72 ünite arasında değişim göstermiştir. Tesislerin sağım ünitesi büyüklüğü incelendiğinde, %29,6 ile 10 üniteli, %17,0 ile 12 üniteli ve %12,6 ile 8 üniteli tesislerin yapıldığı görülmüştür. Sağım tesislerinin vakum pompası kapasitesi incelendiğinde, 1000-1500 L/min arasındaki vakum pompalarının %64,0 ile en fazla kullanılan olduğu belirlenmiştir. Tesislerde, ana vakum hattı boru çaplarında en çok 63 mm, süt hattında ise en çok 51 mm’lik boru kullanılmıştır. Tesislerin elektrik motoru güçlerinde ise 3-5,5 kW’lık motorların%46,6 ile en çok kullanılan olduğu belirlenmiştir.
The aim of this study is to determine some structural features of milking facilities which are supported by the Ministry of Agriculture and Forestry between 2005-2018 within the scope of 50% grant support and given an experimental report by Biosystem Engineering Department of Faculty of Agriculture, Bursa Uludağ University. In the study, the characteristics and reasons of the preferred facilities within the scope of support were determined. Between 2005 and 2018, our department was distributed by 40 local and 1 foreign companies. Milking facilities are milking facilities suitable for milking of cattle and sheep and have different milking capacities. Machine type, milking parlor, milking stall type, number of milking units, milking head receiver, milk flow meter and pulse device type characteristics were taken into consideration. In the study conducted on the basis of cities, years and companies, the main characteristics such as animal type, number of stops, milk meter type, pulsator type, stop type; Vacuum pump capacity, electric motor power, main vacuum line outer diameter, main milk line outer diameter, washing line diameter and regulator capacity values and structural properties of fixed milking systems were analyzed. When the milking system types of the test report are examined, 88.4% of the milking rooms are located next to the barn and 11.6% of them are milking with lock-behind milking system inside the barn. 83.3% of the facilities were established as a herringbone stall type. In addition, 86.3% of the facilities have milk lines from the bottom and 13.7% from the top. 80.3% of the plants do not have milking head buyers. The province with the most test reports is İzmir with 16.7%. This province is followed by Aydın with 10.9%. Only 28.2% of the facilities have electronic and 35.0% manual milk meter. 49.7% of the pulse devices used in the facilities are electronic and 50.3% are pneumatic. The number of units of the plants varies between at least 2 single-line units and 71 units with a maximum number of double-lines. When the size of the milking unit of the plants is examined, it is seen that the plants with 10 units, with 17.6% and with units of 12.6% with 8.6 units are constructed with 29.6%. Within the vacuum pump size of milking plants, the pumps with 1000-1500 L/min capacity were determined to be the most used pumps with 64.0%. A maximum of 63 mm diameter pipe was used in the main vacuum line pipe diameters and 51 mm diameter was used in the milk line. In the electric motor power of the plants, 3-5.5 kW motors were determined with 46.6%.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10982
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
606003.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons