Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1095
Title: Sekiz haftalık pilates egzersizlerinin futbol eğitiminde denge, esneklik ve futbola özgü teknik beceriler üzerine etkisi
Other Titles: The effect of eight week pilates exercises on balance, flexibility and football-specific technical skills on football education
Authors: Tutkun, Erkut
Şen, Günay
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Denge
Esneklik
Futbol
Pilates
Balance
Flexibility
Football
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, G. (2018). Sekiz haftalık pilates egzersizlerinin futbol eğitiminde denge, esneklik ve futbola özgü teknik beceriler üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, genç futbolcuların futbol antrenmanlarına ilave edilmiş pilates mat egzersizlerinin futbolcularda; denge, esneklik ve futbola özgü temel beceriler (şut, pas verme, top sürme) üzerine etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada, 10-12 yaş arasında olup, Bursa Duaçınarı Çınarspor kulübünde en az 2 yıldır U-11 ve U-12 lig kategorilerinde futbol oynayan 22 gönüllü sporcu yer almıştır. Öğrencilerin denge becerilerini belirlemek için flamingo denge testi, esneklik becerilerini ölçmek için otur-uzan esneklik testi ve futbola özgü temel becerilerini ölçmek için top sürme, pas ve şut testlerini içeren Mor & Christian futbol yetenek testi uygulanmıştır. Bu testler, 8 haftalık pilates mat egzersizleri ve futbol antrenmanları başlamadan önce ön test ve iki ay süren antrenmanların bitiminde tekrar aynı metotlar kullanılarak son test ölçümleri olarak alınmıştır. Antrenmanlar günde ikişer saat ve haftada iki gün olarak planlanmıştır. Çalışmada yapılan ön test ile son test ölçümlerine ait ortalamaların karşılaştırılması "Bağımlı Gruplar t- Test (Paired Samples Test) Uygulaması" ile yapılmıştır. Değişkenlere ait ön test ve son test karşılaştırmaları sonucunda görülen farklılıklar p<0,05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Çalışmamız sonucunda, kontrol grubunun yapılan tüm ön test-son test ortalama değerleri arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Deney grubunun ise; ön test esneklik değerleri 24,72 ± 3,052 cm iken, son test 26,95 ± 2,067 cm ve (p=,000), ön test denge değerleri; 13,18 ± 3,280 dk/tekrar, son test 11,18 ± 2,638 dk/tekrar ve (p=,033) olarak tespit edilmiştir. Yine deney grubu ön test ortalama pas değerleri 7,272 ± 1,555 puan, son test 8,727 ± 1,555 puan ve (p=,005) şeklinde saptanmıştır. Deney grubu bireylerinin esneklik,denge ve pas ölçümlerinde ön test-son test ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Deney grubu ön test şut değerleri 35,63 ± 15,14 puan, son test 40,36 ± 17,36 puan ve (p=,178) olarak saptanmış ve deney grubu top sürme ön test değerleri 20,13 ± 2,031 sn, son test değerleri 19,17 ± 2,290 sn ve (p=,051) olarak tespit edilmiştir. Deney grubu top sürme ve şut verilerinde göze batan bir iyileşme olmasına karşın, elde edilen değer anlamlı düzeyde olmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak 10-12 yaş futbolculara uygulanan 8 haftalık pilates mat egzersizlerinin esneklik, denge ve pas becerilerinde anlamlı değişiklikler meydana getirirken; şut ve top sürme becerilerinde meydana gelen gelişimin anlamlı düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.
The aim of this study is to show that pilates mat exercises that added to young soccer players football trainings have an effect on player's balance, flexibility and football-specific basic skills. There were 22 volunteer athletes who played football in the U-11 and U-12 league categories for at least 2 years in the Çınarspor club of Bursa Duaçınarı between the ages of 10-12 years. In order to determine the balance skills of the students with flamingo balance test, sit-in flexibility test to measure flexibility skills and Mor & Christian soccer ability test was applied which includes ball dribbling, pass and shot tests to measure football specific basic skills. These tests were applied as pre-tests before starting the 8 week pilates mat exercises and soccer training sessions, and the post-test measurements were taken using the same methods at the end of the two-month training sessions. The trainings are planned as two hours a day and two days a week. The comparison of the mean of the pre-test and post-test measurements in the study was made by "T-Test (Paired Samples Test) Application". Differences in pre-test and post-test comparisons of variables were interpreted as p <0.05 significance level. No statistically significant difference was found in the result of pre-test and post-test measurements of the control group in the obtained data. For the experimental group; the pre-test flexibility values are 24.72 ± 3,052 cm, the post-test 26,95 ± 2,067 cm and (p =, 000), pre-test balance data; 13,18 ± 3,280 min / repeat, post-test balance 11,18 ± 2,638 min / repeat and (p =, 033). And, the pre-test pass score was 7,272 ± 1,555 points, the post-test 8,727 ± 1,555 points and (p =,005). As a result of these values, there was a significant difference between pre-test and post-test data in terms of flexibility, balance and pass values of the experimental group (p <0,05). The pre-test shot values of the experimental group were found as 35,63 ± 15,14 points, the final test shot values were found as 40,36 ± 17,36 points and (p =,178), and the experimental group ball dribbling pre-test values were found as 20,13 ± 2,031 sec, the post-test values were 19,17 ± 2,290 sec and (p =,051). Despite the fact that the experimental group had an improvement in ball dribbling and shooting, the value obtained was not significant. (P> 0.05) As a result, significant changes in flexibility, balance and pass characteristics of 8 week pilates matt exercises that added to 10-12 year old soccer players trainings were observed; shooting and ball dribbling characteristics were found to be insignificant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1095
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
501205.pdf
  Until 2021-02-26
15.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons