Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1092
Title: Yoğun bakıma kabul edilen malignite hastalarının prognostik göstergeleri ve mortalite-morbiditelerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation prognostic indicators and mortality-morbidities of malignancy patients admitted to icu
Authors: İşçimen, Remzi
Asan, Selçuk
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Mortalite
Kanser
Risk faktörleri
Organ disfonksiyonu
Yoğun bakım
Mortalty
Cancer
Risk factors
Organ disfunction
Intensive care unit
Issue Date: 2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Asan, S. (2018). Yoğun bakıma kabul edilen malignite hastalarının prognostik göstergeleri ve mortalite-morbiditelerinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada yoğun bakıma kabul edilen kanser tanısı olan hastaların prognostik risk faktörlerini analiz etmek, yoğun bakım tedavi etkinliğinin araştırılması ve mortalitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Metod: Ocak 2010-Aralık 2015 tarihleri arasında üniversite hastanemizin tıbbi yoğun bakım ünitesine kabul edilen kanser hastaları retrospektif olarak değerlendirildi. Etik kurul onayı alındıktan sonra 18 yaşından küçük, solid ve hematolojik maligniteleri birlikte olan hastalar ve 24 saatten daha az süre yoğun bakımda kalanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların kayıtlarından demografik verileri, altta yatan hastalıkları, akut fizyolojik organ disfonksiyon skorları, yoğun bakım tanı ve tedavi verileri, yoğun bakım ve hastane mortaliteleri kayıt edildi. Yoğun bakım mortalitesinin bağımsız risk faktörlerini tanımlamak amacıyla Cox-Regresyon analizi yapıldı. Bulgular: Çalışma grubumuz, solid tümörlü 68 (59,6%) ve hematolojik maligniteli 46 (40.4%) hastadan oluşmaktadır. Yoğun bakım ünitesine en sık yatış nedenleri solunum yetmezliği (86%), sepsis (76,3%), septik şok (49,1%), pnömoni (50,9%), ve akut böbrek yetmezliği (24,6%)' dir. Yoğun bakım ve hastane mortalite oranları sırasıyla 76,6% (n=87), 84,2% (n=96)'dır. Yoğun bakım mortalite oranları, hematolojik ve solid maligniteli hastalarda benzerdir (sırasıyla 84,7% ve 70,5%; p=0.127). Mortalite için bağımsız risk faktörleri pnömoni (odds ratio [OR], 1,871; 95% güven aralığı [CI], 1.079-3,245; p=0.026), sepsis (OR, 3,435; 95% CI, 1,874-6.296; p<0.001), hastane yatış süresi (OR, 0,945; 95% CI, 0,928-0,963; p<0.001) ve yoğun bakıma kabul öncesi inotrop tedavisi alması (OR 2,450; 95% CI, 1,322-4,541; p=0.004) tespit edildi. Sonuç: Çalışmamız yoğun bakım ünitesine yatış nedenlerinden pnomoni, sepsis, yoğun bakıma yatmadan önce inotrop gereksinimi ve hastanede yattığı sürenin yoğun bakım mortalitesinin artışı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Kronik tanı alan ve hastalığın aktif dönemindeki hastalarda mortalite daha fazladır. Erken dönemde ortaya çıkan çoklu organ yetmezliği, destek tedavi ihtiyacının olması, yoğun bakıma geç kabul edilmeleri yoğun bakım tedavi başarısını azaltmaktadır.
The aim of this study is to evaluate the effectiveness of ICU treatment, analyze the prognostic risk factors and the mortaliy of cancer patients admitted to a ICU. Methods: Cancer patients admitted to the intensive care unit of our university hospital between January 2010 and December 2015 were evaluated retrospectively. After ethics committee approval, patients younger than 18 year old, who has both solid and hematological malignancies and patients who stayed in the ICU for shorter than 24 hours were excluded. Demographic data, underlying diseases, acute physiological organ dysfunction scores, intensive care unit diagnosis and treatment data, intensive care unit and hospital mortality were recorded from the patients' records. Cox -Regression analysis was performed to identify independent risk factors for ICU mortality. Results: The study cohort consisted of 68 (59,6%) patients with solid tumors and 46 patients (40.4%) with hematological malignancies. The major causes of ICU admission were respiratory failure (86%), sepsis (76,3%), pnomonia (50,9%), septic shock (49,1%) and acute renal (24,6%). Overall ICU and hospital mortality rate was 76,6% (n=87), 84,2% (n=96) respectively. The ICU mortality rates were similar in patients with hematological malignancies and solid tumors (84,7% vs 70,5%; p=0.127). The independent predictors for mortality are pneumonia (odds ratio [OR], 1,871; 95% confidence interval [CI], 1.079-3,245; p=0.026), sepsis (OR, 3,435; 95% CI, 1,874-6.296; p<0.001), length of stay (LOS) hospital (OR, 0,945; 95% CI, 0,928-0,963; p=0.002) and inotrop drug requirement before ICU admission (OR 2,450; 95% CI, 1,322-4,541; p=0.004). Conclusion: Our study suggests that ICU admission due to pneumonia and sepsis, inotrop drug requirement before ICU admission and the lenght of hospital stay are independently associate with mortality. Mortality is higher in chronic patients and patients in active phase of the disease. Early multiple organ failure, the need for supportive care and late admission to ICU reduce intensive care treatment success.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1092
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516732.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons