Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1090
Title: Meme kanseri hastalarında eşler arası uyum ve sosyal destek düzeyinin depresyon, anksiyete, benlik saygısı ve cinsellik üzerine etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Investigate the effects of marital adjustment and perceived social support on depression, anxiety, self-esteem and sexuality in patients with breast cancer
Authors: Sarandöl, Aslı
Duran, Kübra
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Meme kanseri
Depresyon
Cinsellik
Sosyal destek
Eş desteği
Breast cancer
Depression
Sexuality
Social support
Spouse support
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duran, K. (2018). Meme kanseri hastalarında eşler arası uyum ve sosyal destek düzeyinin depresyon, anksiyete, benlik saygısı ve cinsellik üzerine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Meme kanseri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, kadınlarda en sık görülen kanser türü olup, kadınlarda kansere bağlı ölümlerin en sık nedenidir. Meme kanseri hastalarında hastalık sürecinde çeşitli duygusal, ruhsal ve davranışsal sorunlar gelişmektedir. Meme kanseri tanı ve tedavisi sırasında hastaların eşlerinden ve ailelerinden aldıkları sosyal destek ortaya çıkabilecek ruhsal sorunları büyük ölçüde azaltmaktadır. Bu çalışmada meme kanserli hastalarda eşler arasındaki uyum ve algılanan sosyal desteğin depresyon, anksiyete, benlik saygısı ve cinsellik üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakultesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Polikliniklerine başvuran 50 meme kanseri hastası çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya alınan tüm hastalar, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği-Kadın Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Çiftler Uyum Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Hastaların eşler arası uyum ve sosyal destek düzeyleri arttıkça Beck Depresyon, Beck Anksiyete ve Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu izlendi. Eşler arası uyum düzeyi ve sosyal destek düzeyi ile benlik saygısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı. Sosyodemografik özellikler ve hastalıkla ilgili değişkenler ile bakılan ölçek puanları arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Meme kanseri tanısı bulunan hastaların hastalıkla başetmelerinde ve psikososyal açıdan uyum sağlamalarında eşlerden ve aileden gelen sosoyal destek önemli bir etmendir. Hastaların yaşadığı ruhsal sorunların azaltılmasında eşlerin ve ailelerin de katıldığı psikoeğitim ve psikososyal destek programlarının faydalı olabileceği düşünülmektedir
Breast cancer is the most common type of cancer in women in developed and developing countries and it is the most common cause of cancer related deaths in women. In breast cancer patients, it has developed various emotional, psychological and behavioral problems in the disease process. Socıal support from patient's partners and their families during breast cancer treatment and diagnosis has greatly reduced psychiatric problems. In this examination, we aimed to investigate the effects of marital adjustment and perceived social support on depression, anxiety, self-esteem and sexuality in patients with breast cancer. 50 breast cancer patients who applied to Uludag University Medical Faculty Mental Health Department and Department of Radiation Oncology were included to the study. The Beck Depression Scale, the Beck Anxiety Scale, the Golombok-Rust Sexual Satisfaction Scale-Woman Form, the Rosenberg Self-Esteem Scale, the Multidimensional Perceived Social Support Scale was assessed with the Couple Adjustment Scale. As the level of couple adjustment and social support of patients increased, it was observed that there was a statistically significant decrease in Beck Depression, Beck Anxiety and Golombok-Rust Sexual Satisfaction Scale scores. No statistically significant correlation was found between ..the levels of couple adjustment and social support with self-esteem. No significant relationship was found between sociodemographic characteristics and disease-related variables and scale scores. Social support from partnes and family members is an important factor in patients with breast cancer diagnoses and psychosocial disorders. It is thought that psychoeducation and psychosocial support programs that spouses and their families participate in reducing psychiatric problems experienced by patients can be beneficial.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1090
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516406.pdf21.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons