Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10873
Title: Mekanistik evren anlayışı ya da hakikatin bilgisinden fenomenler bilimine
Other Titles: The view of mechanistic cosmos or to the science of phenomena from the knowledge of essence
Authors: Can, Nevzat
Keywords: Kartezyen
Doğa
Modern bilim
Madde
Ruh
Cartesian
Material world
Classical physics
Reality
Scientific method
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Can, N. (2009). "Mekanistik evren anlayışı ya da hakikatin bilgisinden fenomenler bilimine". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 13, 101-112.
Abstract: Mekanistik kartezyen dünya görüşü bütün bilimler ve Batılı düşünme tarzının geneli üzerinde güçlü bir etki yapmıştır. Karmaşık fenomenleri temel yapı taşlarına indirgeme ve mekanizmalara karşılıklı etkileri açısından bakma yöntemi, çoğunlukla bilimsel yöntemin kendisiyle özdeşleştirilmiştir. İndirgemeci bilim üzerindeki bu ezici vurgunun bir sonucu olarak Batı kültürü devamlı surette parçalara bölünür hale gelmiş ve temelden sağlıksız teknolojiler, kurumlar ve hayat tarzları üretmiştir. İki buçuk yüzyıldır fizikçiler, klasik fizik olarak bilinen, dünyaya mekanistik bakışın kavramsal çatısını geliştirip işlediler. Onların düşünceleri bir yandan I. Newton’un matematiksel kuramına, bir yandan R. Descartes’in felsefesine ve öte yandan da bu ikisini onyedinci, onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyıllarda hüküm süren gerçekliğin genel kavranışıyla uygun düşer tarzda geliştiren F. Bacon’ın ortaya koyduğu bilimsel metodolojiye dayalıydı. Madde bütün varlıkların temel ilkesiydi ve maddi dünya, kocaman bir makine içine yerleştirilmiş birbirinden kopuk nesneler yığını şeklinde anlaşılırdı. Kozmik makine, tıpkı insan-yapısı makinalar gibi ilksel parçacıklardan ibaret görülürdü.
The Mechanistic cartesian world view has had a powerful influence on all sciences and on the Western way of thinking. The method of reducing complex phenomena to basic building blocks, and of looking at the mechanisms interms of mutual interact, which has often been identified with the scientific method. As a consequence of this overwhelming emphasis on reductionist science, Western culture has become progressively fragmented and has developed technologies, institutions, and life styles that are profoundly unhealthy. For two and a half centuries, physicists have used a mechanistic view of the world to develop and to refine the conceptual framework known as classical physics. They have based their ideas on the mathematical theory of I. Newton, the philosophy of R. Descartes, and the scientific methodology advocated by F. Bacon, and developed them in accordance with the general conception of reality prevalent during the seventeenth, eighteenth, and nineteenth centuries. Matter was thought to be the basis of all existence, and the material world was seen as a multitude of separate objects assemled into a huge machine. Like human-made machines, the cosmic machine was thought to consist of elementary parts.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10873
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2009 Güz Sayı 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_9.pdf82.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons