Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10861
Title: Çokkültürlü eğitim: Bulgaristan örneği
Other Titles: Multicultural education: Bulgaria sample
Authors: Kostova, Siyka Çavdarova
Atasoy, Emin
Keywords: Çokkültürlü eğitim
Çokkültürlü toplum
Bulgaristan
Multicultural education
Multicultural society
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kostova, S. Ç. (2009). "Çokkültürlü eğitim: Bulgaristan örneği". çev. Emin Atasoy. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 12, 217-230.
Abstract: Dünyamızda yaşayan ve farklı medeniyetlerin parçalarını oluşturan postmodern toplumlar giderek dil, etnos ve din bakımından çokkültürlü kimliklere bürünmekte ve bu farklılaşma birçok ülkede kültürel ve toplumsal çatışmaları tetiklemektedir. Toplumların ayrılmaz bir parçası olan çocuklar da bu kültürel çatışmalardan nasibini almakta ve böylece bu sosyal sorun bir eğitim sorununa dönüşmektedir. Günümüzdeki küreselleşme eğiliminin etkilerinden biri de sınıf ve okul ortamında çocukların arkadaşları tarafından etnik veya dinsel köken, hatta farklı görünümlerinden dolayı “farklı çocuklar” olarak algılamalarıdır. Bu “farklılık” sorununun üstesinden gelme uğraşında öğretmenlere ve eğitim sistemine büyük rol ve görevler düşmektedir. Bu çalışmada çokkültürlü eğitimin tanımı, önemi, kapsamı ve amaçları açıklandıktan sonra çokkültürlü eğitime komşumuz Bulgaristan penceresinden bakılmıştır. Ayrıca makalede bir yandan Bulgaristan’daki çokkültürlü eğitimin özellikleri ve uygulamaları, bir yandan da bu ülkenin çokkültürlü eğitime geçiş sürecinde yaşadığı engeller ve sorunlar tartışılmıştır. Çalışmanın sonunda çokkültürlü eğitimin sağladığı yararlar ve kazanımlar açıklanmıştır.
Post modern societies that constitute different civilizations, wrap to multicultural identity with regard to language, ethnic and religion. This differentiation triggers cultural and social disagreement in many countries. Children, who are inseparable part of the society, are affected from these cultural disagreements. Hence, this social problem turns into educational problem. At the present time, one effect of the tendency toward globalization is that some children are called as “different kids” by their friends because of their homeland, ethnic religion and even because of having different appearance. Teachers and education systems have a great responsibility to overcome this “dissimilarity” problem. In this study, definition, importance, purpose and scope of multicultural education are explained with respect to our neighbor Bulgaria. As well as the properties and applications of multicultural education in Bulgaria, the obstacle and problems occurred through the transition period to multicultural education in this country are discussed. In addition to that, benefit and acquisition and of multicultural education are enlightened at the end of the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10861
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2009 Bahar Sayı 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_19.pdf155.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons