Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1085
Title: İsofluran ve sevofluranın serebral iskemi üzerine nöron koruyucu etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of neuroprotective effects of isoflurane and sevoflurane on cerebral ischemia
Authors: Korfalı, Şefika Gülsen
Sayan, Erkan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: S-100 protein
İsofluran
Sevofluran
İskemi
Nöron koruyucu
S-100 protein
Isoflurane
Sevoflurane
Ischemia
Neuroprotection
Issue Date: 2004
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sayan, E. (2004). İsofluran ve sevofluranın serebral iskemi üzerine nöron koruyucu etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda, intrakranial tümör cerrahisi geçirecek hastalarda, isofluran ve sevofluranın eşdeğer konsantrasyonlarda uygulayarak serebral iskemi üzerine olan etkilerini, serum S-100B protein ölçerek değerlendirmeği amaçladık. Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra ASA I-III grubu, intrakranial tümör cerrahisi nedeniyle elektif şartlarda opere edilecek 20 hasta rastgele iki gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonu sodyum tiyopental , fentanil ve vekuronyum ile sağlandı. İdamede %50 oksijen-hava karışımı içinde %0,8-1,2 minimum alveolar konsantrasyonda isofluran veya sevofluran verildi. Kalp atım hızı, sistolik arter basıncı, diyastolik arter basıncı, ortalama arter basıncı, periferik oksijen satürasyonu, santral venöz basınç ve end-tidal karbondioksit değerleri oprerasyon süresince ölçüldü. S-100B protein değerlerinin takibi için ise 9 ayrı zamanda periferik kan örneği alındı. Gruplar arası karşılaştırmada demografik veriler ve diğer veriler için mann-Whitney U testi kullanıldı. Verilerin grup içi karşılaştırılmasında wilcoxon sıra toplamları testi uygulandı. Bulgular: Olguların demografik verileri ve operasyon süreleri benzer olarak bulundu. Çalışma grupları karşılaştırıldığında kalp atım hızı, sistolik arter basıncı, ortalama arter basıncı ve end-tidal karbondioksit' deki değişiklikler benzer olarak saptanırken, diyastolik arter basıncı' n da sadece entübasyon sonrasında isofluran grubunda düşme, sevofluran grubunda ise yükselme görüldü (p<0,05). Grup içi ve gruplar arası karşılaştırmada her iki grupta da santral venöz basınç ve periferik oksijen satürasyonu değerlerinde anlamlı fark saptanmadı. Gruplar arası karşılaştırmada her iki grupta da S-100B protein ölçüm ortalamalarında anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: İntrakranial tümör cerrahisi sırasında nöroanestezide tercih edilen volatil anestezik ajanlardan isofluranın ile sevofluranın serebral iskemi üzerine benzer nöron koruyucu etkiler meydana getirdiğini ve sevofluranın isoflurana iyi bir alternatif olabileceği sonucuna varıldı.
In this study, we aimed to evaluate the effects of isoflurane and sevoflurane on cerebral ischemia in patients undergoing intracranial tumour surgery by measuring serum S-100B protein. Material and Method: After the approval of the ethics committee, 20 ASA I-III group patients, who were to be operated in elective conditions due to intracranial tumour surgery, were randomly assigned to two groups. Anaesthesia induction was performed with thiopental, fentanyl and vecuronium. In the maintenance, isoflurane or sevoflurane was administered in a 50% oxygen-air mixture at a minimum alveolar concentration of 0.8-1.2%. Heart rate, systolic arterial pressure, diastolic arterial pressure, mean arterial pressure, peripheral oxygen saturation, central venous pressure and end-tidal carbon dioxide values were measured during the operation. For monitoring S-100B protein values, peripheral blood samples were taken at 9 separate times. The Mann-Whitney U test was used for statistical analysis. Wilcoxon rank sums test was applied in intra-group comparisons of the data. Findings: Demographic data and operative times were found to be similar for the cases. Heart rate, systolic arterial pressure, mean arterial pressure and the deviations in the end-tidal carbon dioxide were similar in the study groups, whereas diastolic arterial pressure was found to be significantly higher in isoflurane group after the intubation, and there was an increase in the sevoflurane group (p<0.05). Intra-group and intergroup comparisons revealed no significant difference in central venous pressure and peripheral oxygen saturation values in both groups. There was no significant difference in S-100B protein measurements in both groups in the comparison between groups. Conclusion: It was concluded that isoflurane and sevoflurane, which are among the preferred volatile anaesthetic agents in neuro-anaesthetics during intracranial tumour surgery, have similar neuron protective effects to cerebral ischemia and sevoflurane may be a good alternative to isoflurane.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1085
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
514884.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons