Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10849
Title: Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin iletişim becerileri
Other Titles: Communication skills of Anatolian Vocational Health High School students
Authors: Gaskar, Sevgi
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Yüksekokulu.
Özyazıcıoğlu, Nurcan
Keywords: İletişim becerisi
Sağlık meslek lisesi öğrencileri
İletişim beceri envanteri
Communication skills
Vocational health high school
Communicative skills inventory
Issue Date: 13-Feb-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gaskar, S. ve Özyağcıoğlu, N. (2014). "Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin iletişim becerileri". Güncel Pediatri, 12(1), 20-25.
Abstract: Giriş: Bu araştırma Bursa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nin 9. ve 12. sınıflarında öğrenimgören öğrencilerinin iletişimbeceri düzeyini ve etkileyen sosyodemografik faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma grubunu 218 öğrenci oluşturmuştur. Veriler iletişim becerileri envanteri ile öğrencilerin demografik özelliklerini içeren anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik, Kruskal Wallis, korelasyon, t testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin iletişim beceri envanteri puan ortalaması toplamda 164,61±17,20 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyetleri, kardeş sayıları, okul başarısı ile iletişim becerileri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Öğrencilerin boş zaman etkinliklerinden TV izleme ile iletişim becerileri arasında fark bulunmaz iken bilgisayar kullanma alışkanlığı ile iletişim becerileri toplam puanı ve alt ölçekleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç: Kız öğrencilerin iletişim beceri puanları erkeklere nazaran daha yüksek bulunmuş, okul başarı puanları ve kardeş sayısının artışına paralel iletişim beceri puanları da yükselmiştir. Kitap okuma alışkanlığı zihinsel iletişim becerileri puanını olumlu etkiler iken, öğrencilerin bilgisayar kullanma zamanının fazlalığı tüm iletişim beceri puanlarını olumsuz etkilemektedir. Öğrencinin okuduğu sınıfın iletişim becerileri puanlarını etkilemediği sonucu doğrultusunda iletişim becerilerini artırıcı derslerin konulması, nitelik ve saatlerinin arttırılması önerilebilir.
Introduction: This research is conducted to determine the level of communication and influencing skills students studying in classes 9 and 12 in Bursa Anatolian Vocational Health High School. Materials and Methods: The research group consisted of 218 students. Data communication with the inventory collected with a questionnaire containing demographic characteristics of the students. Percentile of the data analysis, Kruskal-Vallis, correlation test was used. Results: The mean score of students’ communicative skills inventory was 164.61+17.20. No significant difference was found between success in school and communication skills with the students’ gender, number of siblings. While there is no difference between free time activities watching TV and communication skills ofstudents, there is a significant difference between the habit of using the computer and communication skills of students between the total score and subscales. Conclusions: Students’ communication skills scores are higher in girls than in boys, school achievement and communication skills scores increased parallel to the increase number of siblings. The habit of reading a book, while the positive affect on the mental score communication skills, scores of all the communication skills of students negative affects the increase in computer usage time. Effect on student reading scores for class communication skills to improve communication skills courses put the quality and increasing the recommend hours.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903962
http://hdl.handle.net/11452/10849
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_4.PDF279.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons