Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10843
Başlık: Subklinik hipotiroidide nöropsikolojik bulgular: Bir olgu sunumu
Diğer Başlıklar: Neuropsychological findings in subclinical hypothyroidism: A case report
Yazarlar: Hesapçıoğlu, Selma Tural
Özmen, Sevim
Anahtar kelimeler: Subklinik hipotiroidizm
Çocuk ve ergen psikiyatrisi
Nöropsikolojik değerlendirme
Subclinic hypothyroidism
Child and adolescent psychiatry
Neuropsychologic evaluation
Yayın Tarihi: 20-Haz-2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Hesapçıoğlu, S. T. ve Özmen, S. (2013). "Subklinik hipotiroidide nöropsikolojik bulgular: Bir olgu sunumu". Güncel Pediatri, 11(3), 146-149.
Özet: Hormonal sistemler ile santral sinir sistemi arasında yapısal ve işlevsel ilişkiler mevcuttur. Tiroid hormonu ile ilişkili düzensizlikler çeşitli nöropsikiyatrik belirtilere neden olabilir. Bu çalışmada bayılma ve okul başarısızlığı ile polikliniğe başvuran 9 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur. Yapılan testlerinde tiroid stimulan hormon (TSH) yüksekliği saptanmış tiroidit tanısı konulmuştur. Hastanın nöropsikiyatrik profili muayene ve nöropsikolojik testleri içeren batarya ile değerlendirilmiştir. Hastaya İşaretleme Testi Türk Formu, Stroop Testi TBAG Formu, İşitsel Sözel Öğrenme Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi ve WISC-R uygulanmıştır. Olgunun yönetici işlevlerinde ve karmaşık dikkatinde bozulma saptanmıştır. Bender Gestalt testinde görsel uyaranın algılanması, görsel motor koordinasyon ve algılanan uyaranın motor işlevlerle ifade edilmesi yani görsel motor algılaması belirgin olarak bozulmuştur, WISC-R alt testleri de bu bulguyu desteklemektedir. Tiroid hormonları ve tiroid bezi ile ilgili problemler nöropsikolojik profilde çeşitli bozulmalara neden olabilir. Nöropsikolojik belirtilerle kliniğe başvuran hastalarda tiroid fonksiyon testlerinin yapılması yararlı olabilir.
There are structural and functional associations between hormone systems and central nervous system. Disturbances of thyroid hormone should cause neuropsychiatric symptoms. It is seen that there might be indistinct brain dysfunction symptoms in patients with euthyroid Hashimato disease. His neuropsychiatric profile assessed by examination and a battery included neuropsychiatric tests. Cancellation Test, Stroop Test TBAG form, Auditory Verbal Learning Test, Bender Gestalt Visual Motor Test and WISC-R tests were carried to patient. Failure in executive functioning and complex attention was determined in patient. In Bender Gestalt Visual Motor Test, perceiving of visual stimulus, visual motor coordination and predicating of perceived stimulus with motor functioning were significantly disordered. WISC-R subtests were also supporting these findings. Thyroid hormones and the problems with thyroid gland may cause some disturbances in neuropsychological profile. It should be helpful to see thyroid functioning tests in patients which referred with neuropsychological symptoms.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904091
http://hdl.handle.net/11452/10843
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2013 Cilt 11 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
11_3_10.PDF68.71 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons