Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10830
Title: Pulmoner arteriyovenöz malformasyonda klasik triad: Çomak parmak, siyanoz ve polisitemi
Other Titles: Classical triad in pulmonary arteriovenous malformation: Clubbing, cyanosis and policytemia
Authors: Nacaroğlu, Hikmet Tekin
Gülle, Saniye
Bağ, Özlem
Alper, Hüdaver
Bak, Mustafa
Can, Demet
Keywords: Arteriyovenöz malformasyon
Çomak parmak
Siyanoz
Arteriovenous malformation
Clubbed fingers
Cyanosis
Issue Date: 14-Mar-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nacaroğlu, H. T. vd. (2013). "Pulmoner arteriyovenöz malformasyonda klasik triad: Çomak parmak, siyanoz ve polisitemi". Güncel Pediatri, 11(2), 92-95.
Abstract: Pulmoner arteriyovenöz malformasyonlar (PAVM) anormal kapiller gelişimden kaynaklanan, genellikle konjenital lezyonlardır. Lezyonlar izole tek bir anomali şeklinde görülebileceği gibi otozomal dominant geçişli herediter hemorajik telenjiektazi (Rendu-Osler-Weber sendromu; ROWS) ile birlikte çok sayıda da olabilir. Bu vakalar asemptomatik olabilecekleri gibi efor dispnesi, çarpıntı ve çabuk yorulma da görülebilir. Klasik radyolojik görünümü yuvarlak, düzgün sınırlı lezyonlardır. Bilgisayarlı toraks tomografisi ve anjiyografi de teşhis için faydalıdır.Burada çomaklaşma ve siyanoz ile PAVM tanısı alan 2 ve 13 yaşlarında iki kız olgu sunulmuştur.
Pulmonary arteriovenous malformations (PAVM) are generally congenital lesions that results from an abnormal capillary development. Lesions can be presented as an isolated single anomaly, or may be multiple when accompanying with autosomal dominant hereditary hemorrhagic telangiectasia (Rendu-Osler-Weber Syndrome; ROWS). These cases may be asymptomatic, but exertional dyspnea, palpitations and easy fatigability may also be seen. The classic radiological appearance is a round, well-circumscribed lesions. Computed tomography of thorax and angiography are also useful for diagnosis. Herein, we present 2 and 13 years old girls with the diagnosis of PAVM with clubbing and cyanosis.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904205
http://hdl.handle.net/11452/10830
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_10.PDF664.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons