Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10810
Title: İnaktive poliovirüs ve oral poliovirüs aşılarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of inactivated and oral poliovirus vaccines
Authors: Korkmaz, Hüseyin Anıl
Aydın, Adem
Ünal, Belgin
Keywords: İnaktive poliovirüs aşısı
Oral poliovirüs aşısı
Aşılar
Süt çocukları
Yan ekiler
Inactivated poliovirus vaccine
Oral poliovirus vaccine
Vaccines
Infants
Adverse events
Issue Date: 3-Jan-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, H. A. vd. (2013). "İnaktive poliovirüs ve oral poliovirüs aşılarının karşılaştırılması". Güncel Pediatri, 11(1), 1-5.
Abstract: Giriş: Bu çalışmada inaktive poliovirüs aşısı (İPV) ve oral poliovirüs (OPV) aşılarının uygulandıkları 2., 4., 6. ve 18. aylarda oluşturdukları sistemik yan etkiler ve ateş reaksiyonları açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubunu 2003 ile 2008 yılları arasında 2, 4, 6 ve 18 aylıkken İPV ve OPV uygulandıktan sonra değerlendirilen 1634 sütçocuğu oluşturmuştur. Tüm aileler çocuklarında oluşan sistemik ve ateş reaksiyonları ile ilgili yan etkileri araştırmacıya bildirmiştir. Bulgular: OPV uygulanmasından sonra oluşan sistemik ve ateş reaksiyonları İPV’ye göre anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla %2,33’e karşılık %1,12 ve %5,2’ye karşılık %2,8; p<0,05). İkinci ayda İPV uygulanan süt çocuklarında 4., 6. ve 18. ayda uygulananlara göre daha fazla oranda sistemik reaksiyon saptandı (sırasıyla %1,8, %0,77, %0,67 ve %0,62; p<0,05). Dördüncü ve 6. ayda İPV uygulanan bebeklerde 2. ve 18. ayda uygulananlara göre daha fazla oranda ateş reaksiyonu saptandı (sırasıyla %1,64, %3,81, %3,52 ve %0,62; p<0,05). Benzer şekilde, 2. ve 4. ayda OPV uygulanan bebeklerde 6. ve 18. aylarda uygulananlara göre daha fazla oranda sistemik ve ateş reaksiyonu saptanmıştır (sistemik reaksiyonlar sırasıyla %15, %11,11, %0,77 ve %0,17; ateş reaksiyonları ise sırasıyla %27,1, %24,6, %2,7 ve %1,02; p<0,001). Ateş yüksekliği ve huzursuzluk en sık rapor edilen semptomlar olarak bulundu. Sonuç: Bu çalışma İPV’nin OPV’ye göre daha az yan etkiye sahip olduğunu ortaya koymakta ve aşı yan etki izlem sisteminin önemini vurgulamaktadır.
Introduction: The aim of this study was to compare the rates of systemic and fever reactions of inactivated poliovirus vaccine (IPV) and oral poliovirus vaccine (OPV) at 2, 4, 6 and 18 months of age. Materials and Methods: The study population was made up of 1634 infants at 2, 4, 6, and 18 months of age who had received IPV and OPV vaccines between 2003 and 2008. All parents reported systemic and fever adverse events to the investigator. Results: Systemic and fever reactions were more commonly observed in infants received OPV vaccines than those received IPV vaccines (2.33% vs. 1.12% and 5.2% vs. 2.8%; p<0.05). Infants received IPV vaccines at 2 months of age had higher rates of systemic reactions than those received IPV vaccines at 4, 6 and 18 months of age (1.8%, 0.77%, 0.67% and 0.62%, respectively; p<0.05). Infants who received IPV vaccines at 4 and 6 months of age had higher fever reactions than those received IPV vaccines at 2 and 18 months of age (1.64%, 3.81%, 3.52% and 0.62%, respectively; p<0.05). Similarly, infants who received OPV vaccines at 2 and 4 month of age had higher systemic and fever reactions than those at 6 and 18 months of age (systemic reactions were 15%, 11.11%, 0.77% and 0.17%, respectively; fever reactions were 27.1%, 24.6%, 2.7% and 1.02%, respectively; p<0.001). Irritability and fever were the most frequently reported reactions. Conclusions: This study showed that IPV had lower rates of adverse events than OPV and emphasized the importance of vaccine adverse event reporting system.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904391
http://hdl.handle.net/11452/10810
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_1.PDF65.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons