Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1078
Title: Esansiyel yağların yemlerin sindirimi ve rumen fermantasyonu üzerine etkileri
Other Titles: Effects of essential oils on the digestibility and rumen fermantation on feeds
Authors: Filya, İsmail
Curabay, Barışcan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Esansiyel yağ
İn vitro gaz üretimi
Rumen fermantasyonu
Uçucu yağ asitleri
Sindirim
Essential oil
In vitro gas production
Rumen fermentation
Volatile fatty acids
Digestion
Issue Date: 22-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Curabay, B. (2018). Esansiyel yağların yemlerin sindirimi ve rumen fermantasyonu üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, farklı esansiyel yağ (sarımsak yağı, nane yağı, kekik yağı ve portakal yağı) ve dozlarının (0, 200, 400, 800 ve 1200 mg/L) in vitro gaz üretimi, rumen fermantasyonu, karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve amonyak azotu (NH3-N) üretimi ile yemlerin sindirimi üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Çalışmada, yonca kuru otu kullanılmış ve yonca kuru otunun ham besin maddeleri bileşimi saptanmıştır. Esansiyel yağların etkilerinin belirlenmesinde ise in vitro gaz üretim tekniği kullanılmıştır. Esansiyel yağ ve farklı dozları, amonyak azotu (NH3-N) üretimi (P>0.05) haricindeki tüm parametreleri etkilemiştir (P<0.01). İn vitro gaz üretimi sonunda elde edilen rumen sıvısı kullanılarak toplam uçucu yağ asitleri (TUYA) miktarı, asetik asit (AA), propiyonik asit (PA), bütirik asit (BA), asetik asit/propiyonik asit oranı (AA/PA), rumen pH'sı, karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) üretimi saptanmış olup sırasıyla; 44,45-157,01 mmol/L, 26,79-79,61 mmol/L, 9,14-36,32 mmol/L, 5,07-25,19 mmol/L, 1,46-3,08, 5,75-6,45, 23,31-86,67 mmol/L ve 13,65-43,32 mmol/L olarak bulunmuştur. Saptanan tüm parametreler arası farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.01). Yonca kuru otunun kuru madde sindirimi (KMS), ham protein sindirimi (HPS), nötr deterjan lif sindirimi (NDFS) ve asit deterjan lif sindirimi (ADFS) değerleri Daisy inkübatörde saptanmış ve sırasıyla; % 49,95-73,25, % 62,39-85,36, % 47,88-71,29 ve % 48,99-70,88 olarak bulunmuştur. Esansiyel yağ katkısı besin maddeleri sindirimini olumsuz etkilemiştir (P<0.01). Sonuçlara göre esansiyel yağ dozları arttıkça pH dışındaki tüm parametreler azalma göstermiştir (P<0.01). İn vitro gaz üretimi ve ham protein sindiriminde en etkili esansiyel yağ nane yağı olmuştur. Diğer tüm parametrelerde ise en etkili yağ kekik yağı olmuştur. Esansiyel yağ dozları karşılaştırıldığında ise en etkili dozun 1200 mg/L olduğu saptanmıştır. Kekik ve nane esansiyel yağlarının daha etkili olmalarının içeriklerinde bulunan antimikrobiyal unsurlardan kaynaklandığı söylenebilir. Tüm veriler incelendiğinde esansiyel yağların ruminant beslemede hayvan performansı, yemden yararlanma ve rumen fermantasyonunu engellememesi için düşük dozların kullanımının daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
This study was conducted to determine effects of in vitro gas production, rumen fermentation, carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and ammonia nitrogen (NH3-N) productions and digestibility characteristics of feeds in various essential oils (garlic oil, peppermint oil, thyme oil and orange oil) and doses (0, 200, 400, 800 ve 1200 mg/L). In the study, alfalfa dry hay was used and raw nutrient composition of alfalfa dry hay was determined. In vitro gas production technique have been used in determining the effects of essential oils. Essential oil and different doses effected all parameters (P<0.01) except ammonia nitrogen (NH3-N) production (P>0.05). Using the rumen fluid obtained at the end of in vitro gas production, amount of total volatile fatty acids (TVFA), acetic acid (AA), propionic acid (PA), butyric acid (BA), acetic acid/propionic acid ratio (AA/PA), ruminal pH, carbon dioxide (CO2) and methane (CH4) productions were determined and it has been found; 44,45-157,01 mmol/L, 26,79-79,61 mmol/L, 9,14-36,32 mmol/L, 5,07-25,19 mmol/L, 1,46-3,08, 5,75-6,45, 23,31-86,67 mmol/L and 13,65-43,32 mmol/L respectively. All parameters determined from the differences were statistically significant (P<0.01). Dry matter digestibility (DMD), crude protein digestion (CPD), neutral detergent fiber digestion (NDFD) and acid detergent fiber digestion (ADFD) values of dry alfalfa haydetermined by Daisy incubator and were found; 49,95-73,25%, 62,39-85,36%, 47,88-71,29% and 48,99-70,88% respectively. Essential oil addition negatively affected nutrients digestion (P<0.01). According to the results, as the doses of essential oil increased, all parameters decreased except pH (P<0.01). Peppermint oil was the most effective essential oil in in vitro gas production and digestibility of crude protein. In the other all parameters, thyme oil was the most effective essential oil. The most effective dose was 1200 mg/L, among the essential oil doses. It can be said that the more effective essential oils of thyme and peppermint are caused by their antimicrobial contents. When all the data were examined, it was concluded that the use of low doses of essential oils not to prevent animal performance, feed efficiency and rumen fermentation would be more appropriate in ruminant nutrition.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1078
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521331.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons