Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10764
Title: Yeni dünya düzeninin geleceği: Eşitsizlik, yoksulluk ve sosyal dışlanma
Other Titles: The future of the new world order: Inequality, poverty and soscial exclusion
Authors: Baştaymaz, Tahir
İmanlı, Erdoğan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
Keywords: Neo-liberalizm
Eşitsizlik
Yoksulluk
Sosyal dışlanma
Eşitsizliğin geleceği
Neo-liberalism
Inequality
Poverty
Social exclusion
The future of the inequality
Issue Date: 18-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İmanlı, E. (2017). Yeni dünya düzeninin geleceği: Eşitsizlik, yoksulluk ve sosyal dışlanma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kapitalizm üretim araçlarının özel mülkiyete dayandığı ve serbest piyasa ilkesine bağlı ekonomik yasaların hüküm sürdüğü sosyal bir sistemdir. Kapitalizm varlığını sürdürmek için ideolojisini sürekli olarak yenilemektedir. Bu ideolojinin güncel karşılığı; ekonomik programlar bütünü olan neo-liberalizm ve sosyal, siyasal, kültürel alanı şekillendiren yeni muhafazakâr politikaların birleşimi olan yeni sağdır. Bu yeni sağ ideolojisinin yarattığı yaşam biçimi ise yeni dünya düzeni olarak adlandırılmaktadır. 1929 ile 1970'li yıllar arasında kapitalist devletler makro ölçekli konularda devletin piyasaya müdahale etmesi gerektiğini savunan Keynesyen politikaları hayata geçirmişlerdir. Ancak 1970'lerden sonra yükselen bu yeni sağ söylemler kapitalizmin dünya geneline yayılmasını olanak sağlamıştır. Bu yeni dünya düzeni eşitsizlikleri derinleştirmekte, daha yoksul halk kitleleri yaratmaktadır. Bu halk yığınları sağlık, eğitim, adalet gibi toplumsal bütünleşme sürecinde gerekli olan temel kriterlerden mahrum kalmaktadır. Ortaya çıkan tüm bu olumsuzluklar yeni dünya düzenin geleceği hakkında ipuçları vermektedir. Sonuç olarak kapitalizmin toplumların işleyişinde yaratmış olduğu derin tahribatlar sosyal, siyasal ve ekonomik krizlere neden olacaktır. Söz konusu bu krizler alternatif bir güç tarafından daha iyi bir toplumsal sisteme dönüştürülmez ise yeni dünya düzeninin yaratığı bu kaos daha derin bir biçimde kendisini tekrar edecektir.
Capitalism is the social system which means of production based on private ownership and in force regulations of economic that depends on the principle of the free market. To continue its existence, capitalism has renewed its ideology consistently. This ideology's up to date is the new right which is the neo-liberlism that covers all of the economics program and the new conservative politicies which shape social, politic and cultural lives. The shape of current life, which is created by the new right, has been termed as a new world order. Capitalist states put the Keynesian politics, which support necessity of the interference to the market via goverments about macro level issues, into practice in between 1929 and 1970. However this new right approaches which has risen after in 1970s, triggered capitalism to expand around the world. This new world order has deepen inequalities and created masses of poorer people. This masses of poor people have been destituted of required basis criteria for social integration process such as healty, education and justice. All this problems have given clues about future of new world order. As a result, those deep devastations, that have been created in operation of the societies by capitalism, will cause social, politic and economic crises. If given those crises cannot be changed to a better social system by an alternative power, this chaos that created by new world order will repeat itself more deeply.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10764
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484169.pdf4.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons