Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10762
Title: İslam hukukunda müzik
Other Titles: Entertainment and music in Islamic law
Authors: Acar, Halil İbrahim
Hoş, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Programı.
Keywords: İslam hukuku
Müzik
Musiki
Tasavvuf musikisi
Delil
Islamic law
Music
Sufi music
Evidence
Issue Date: 11-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hoş, M. (2017). İslam hukukunda müzik. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bir duyguyu, düşünceyi, fikri veya doğal bir olayı anlatmak gayesiyle, ölçülü ve ahenkli seslerin belli bir sanat anlayışı içerisinde, ritimli veya ritimsiz olarak estetik bir şekilde bir araya getirilmesi ile oluşan müzik, zamanla Hz Peygamber (s.a.v) dönemindeki sade kullanımından uzaklaşıp çok daha girift bir hal almıştır. İslam Hukukçuları müziği, çalgı aleti kullanılıp kullanılmaması bakımından iki farklı kısımda incelemişlerdir. Bu noktada birçok görüş öne sürülmüş olup, Âlimler genel olarak müziğin istisnai durumları dışındaki hallerine cevaz vermeyip, müziğin İslam hukuk ilkelerine uygun olması şartı ile meşru olabileceğini belirtmişlerdir. Bu çalışma, giriş, dört bölüm ve sonuç bölümünden oluşmaktadır. Müziğin İslam hukuku açısından araştırılması ele alınmıştır.
The music which is consisted of bringing the harmonious and melodioous sounds together with a sense of art in order to express the emotions, ideas and thoughts has transformed into a more complex form by moving away from the simple form it had during the era of prophet Muhammed (s.a.v). Islamic jurists generally examined music in such two different perspectives as it includes instruments or not. At this point, many points of view have been put forward by the Islamic scholars, andthey have generally pointed out that music may be legitimate in only exceptional situations that depends on whether it conforms to the legal Islamic principles. In this study, consisting of introduction, four chapters and conclusion, it is discussed that the place of the music in terms of Islamic Law.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10762
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484186.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons