Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10757
Title: Sarıköy-Gürgendağı serisi sahil çamı (Pinus pinaster Aiton) ağaçlaması örneğine göre, Türkiye'deki sahil çamı ağaçlamalarının zararlıları açısından geleceği
Other Titles: According to plantation example of Sariköy-Gürgendag series of maritime pine (Pinus pinaster Aiton), in the terms of the future of the pests of maritime pine trees plantation in Turkey
Authors: Sekendiz, Orhan A.
Gökçeoğlu, Mustafa
Kovancı, Bahattin
Turan, Yusuf
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı (Biyoloji).
Keywords: Entomoloji
Entomology
Sahil çamı
Sea side pine
Zararlı böcekler
Insect pests
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turan, Y. (1991). Sarıköy-Gürgendağı serisi sahil çamı (Pinus pinaster Aiton) ağaçlaması örneğine göre, Türkiye'deki sahil çamı ağaçlamalarının zararlıları açısından geleceği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, hızlı gelişen orman ağaçlarından sahil çamı (P. pinaster)'nın Türkiye'deki geleceğine ışık tutmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmalarımızda, ağaçlandırılmaya 1983 yılında başlanılan ve 32835.42 Ha büyüklüğünde olan Gönen-Sarıköy Gürgendağı Serisi ele alınmıştır. Birçok hızlı gelişen Cymnospermae türü gibi, sahil çamı da yabancı orijinlidir. Bunların bazı problemler getirdikleri göz önüne alınarak, sahil çamının istekleri ve araştırma alanımızın ekolojik koşulları karşılaştırılmıştır. Doğal olarak yetiştiği yerlerde ve ülkemizde epidemi yapan böcek türleri tespit e- dilmiş, özellikle araştırma alanımızda bulunma ihtimali büyük olanlar üzerinde çalışılmıştır. Sahil çamının doğal yayılış alanlarında genellikle Akdeniz iklimi hakimdir. Kışlar ılık ve yağışlı, yazlar ise kurak geçmektedir. Yağışlar çoğunlukla vejetasyon mevsiminin dışında görülmektedir. Araştırma alanımızda mayıs'ın ortalarına doğru başlayan yaz kuraklığı, eylül' ün ortalarına kadar devam etmektedir ve bu, vejetasyon mevsimine rastlamaktadır. Vejetasyon mevsiminin nisan'da başlayacağı göz önüne alındığında geç donların görülebileceği düşünülmektedir. Kar zararları da sahil çamı için sınırlayıcı bir faktördür. Ancak Ortalama ve Ekstrem Kıymetler Meteoroloji Bülteni (1974 ) ' ne göre Gönen'de kar kalınlığı 22 cm'yi geçmemektedir. Bunun da zararlı olmayacağı anlaşılmaktadır. Toprak istekleri diğer çam türleri gibi fazla değildir. Fakat kumlu, alüviyal ve iyi geçirgenliğe sahip topraklarda çok iyi gelişmektedir. Ağır ve killi topraklarla, karbonatların serbest halde bulunduğu ve yüksek pH ' a sahip topraklarda gelişememektedir. Bu nedenle, sahil çamı için kireçsiz ve pH değeri 7.5'i geçmeyen toprakların seçilmesi yararlı görülmektedir. Doğal yayılış alanlarında epidemi yapan böcek türlerinden onaltı sının Türkiye'de bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan S. pineli subsp. obscurus, L. pasilla, R. butolicna, E. chrysorrhoea. ve T. pityocampa' ya çalışma dönemimiz boyunca araştırma alanımızda da rastlanmıştır. Bu böcek türlerinin hepsi primer karakterlidir. Zarar verdikleri ağaçlar zayıflamaktadır. Bu da, diğer bölgelerde veya diğer çam türlerinde görülen sekonder karakterli böceklerin epidemi yapmalarına neden olabilir. Bu nedenle, hızlı gelişen yabancı tür orman ağaçlarından sahil çamının ağaçlama alanımızda ve diğer ağaçlamalarının yapıldığı alanlarda sürekli olarak kontrol altında bulundurulmasının, ülke ekonomisi ve orman varlığımız açısından gerekli olduğu anlaşılmaktadır.
This study has been realised to clarify the future of the Maritime Pine (P. pinaster), one of the fast growing forest tThis study has been realised to clarify the future of the Maritime Pine (P. pinaster), one of the fast growing forest trees in Turkey. We have investigated the Gönen- Sarı köy Gürgen- dağı Series which have been started planting in 1983 and have 32835. 42 Ha. Like many species of the fast growing Gymnosp&rmae trees, also the Maritime Pine has the foreign origin. The necessary conditions for Maritime Pine (considering that the trees with foreign origin creat some problems to plant), and the ecological ones concerning our research area have been investigated. The epidemic insect species in Turkey and in their natural growing countries have been determined. We have focused this study on the insects that we have more possibility to find them in the defined field. Mediterranean climate dominates in the natural expanding area of the Maritime Pine. it is warm and rainy in winter and it is dry in summer. Rain seldom falls in the vegetation season. Summer dry which begins at the middle of may continues, to the middle of September and the vegetation season begins in april we can easily predict the possibility of late frost. Snow damages one also limitative factors for Maritime Pine. But according to the Meteorological Bulletin of Average and Extreme Values (1974), the thickness of snow at Gönen doesn't pass over 22 cm. We can see that it won't be harmful. The necessary conditions of soil for Maritime Pine aren't as much as for ather species of Pine. However it grows well on the alluvial, sandy and permeable soils. It is difficult for Ma ritime Pine to grow up on the heavy, clayey soils and on the ones which have pH and in which cerbonates are in free. Therefo re it is useful to choose the limeless soils and the soils, having a pH value that doesn't pass over 7.5. It is understood that sixteen of epidemic insect species in their natural growing countries, have been living in Turkey. We have met S. pin&ti subsp. obscxirxis, L. pusilla, R. bxLoliarta E. chrysorrho a and T.pityocarnpa in our study area too. All of theese insect species have primer character. Growing weak is harm caused by them. This can let the insects having seconder 60 character in other regions or on the other Pine species to make epidemie. So Maritime Pine in our study area or in the others must be continously under control for the economie of our country and the richness of our forest.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10757
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012002.pdf
  Until 2099-12-31
17.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons