Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10753
Title: Çocuklarda olası OSAS'ın okul başarısına etkisi
Other Titles: Effect of probable OSAS on school academic performance in children
Authors: Karadağ, Mehmet
Güler, Nurcan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk
Uyku apnesi
Okul başarısı
Children
Sleep apnea
School academic performance
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, N. (2016). Çocuklarda olası OSAS'ın okul başarısına etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Obstriktif uyku apnesi, uyku sırasında total veya parsiyel üst solunum yolu tıkanıklığı atakları ile karaterize, genellikle kan gazı değişim anormallikleri ve uyku kesintileri ile sonuçlanan bir durumdur. Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Pediyatrik obstrüktif uyku apnesi (OSA) yaygın bir bozukluktur ve genel pediyatrik popülasyonun %1-4‟ünü etkiler. Uyku sırasında horlama, nefes darlığı ve apne olarak kendini gösterir ve gün içi yorgunluk, okul performansında düşüş, nörokognitif bozulma, gelişim bozukluğu, hipertansiyon, kor pulmonare, pulmoner hipertansiyon ve hatta ölüm dahil çocuğun gün içindeki davranış, performans ve sağlığı üzerinde belirgin istenmeyen etkilere sahiptir. Çocuklarda OSA‟nın tanı ve değerlendirmesi için altın standart uyku laboratuarı temelli polisomnografidir (PSG). Yine de, PSG pek çok durumda ulaşılamayabilen pahalı bir tekniktir. Dahası uykuyla ilişkili solunum bozuklukları (SRBD) (Sleep-Related Breathing Diserders)‟e bağlı olarak nörodavranışsal morbiditeyi öngörmede çok etkili olmadığı düşünülmektedir. Zira standart PSG‟de iyi saptanamayan horlama gibi OSA‟nın bazı özellikleri kognitif ve davranışsal morbiditeyle ilişkili olabilir. Chervin ve ark. tarafından geliştirilen ve doğrulanan Pediyatrik Uyku Anketi (PSQ) SRBD için %81 sensitive ve %87 spesifitesi olduğu gösterilmiĢ olan 22 maddelik bir ankettir. SRBD‟nin görece yüksek prevalansı ve bu hastalığın olduğu düşünülen bütün çocuklara PSG yapılmasının göreceli zorlukları dikkate alındığında, SRBD tanısı ve etkisini öngörecek bir anketin kullanımı her iki tanısal algoritma ve terapiye yardım edebilecek maliyet etkin bir metoddur. Biz bu çalışmamızda PSQ anketi ve çocukların demografik özelliklerinin bulunduğu ve okul başarılılarının sorulduğu U.Ü.T.F.Bilimsel Araştırma Anketi A-B ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine uyguladık. Bursa Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bulunan 7 okula toplam 2000 adet anket formu (önlü-arkalı toplam iki sayfa) ve onam formu dağıltıldı. Araştırmamıza 909 ilk-orta öğrenim öğrencisi katıldı. Okul başarısı iii değerlendirmede Eylül 2015 - Ocak 2016 eğitim öğrenim dönem sonu karne başarı ortalama notu baz alındı. 22 maddelik uyku anketi sorularından 8 veya daha fazla pozitif yanıt veren öğrenci olası obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS Obstructive sleep apnea syndrome) kabul edildi. Uyku anketine göre olası OSAS olan öğrencilerin okul başarısı puanları olası OSAS olmayanlara göre anlamlı oranda düşük bulundu. Bu çalışmamızda çocukluk çağındaki olası OSAS okul başarısını azaltığını göstererek tezimizi doğruladık. Çalışmamızın temel sınırlaması PSG OSAS tanısı için altın standart olduğundan bütün çocuklar için PSG değerlendirmesinin yokluğudur. Klinik pratikte, çocuk ve adölesanlar OSAS için incelenmeli ya da alternatif olarak taranmalıdır.
Obstructive sleep apnea (OSA) is a condition that characterized by repeated episodes of complete or partial blockage of the upper airway during sleep and leads to pauses during sleep and reduction in blood oxygen saturation. It may ocur in any age. Pediatric obstructive sleep apnea (OSA) is a common disorder and its prevalance has been reported to be in range of 1-4% of pediatric population. OSA symptoms in children can include snoring, labor breathing and apnea during sleep. OSA may cause daytime sleepiness, decrease in school performance, neurocognitive disorders, development disorders, hypertension, cor pulmonale, pulmoner hypertension and even death. Gold Standard for diagnosis and assessment of Obstructive Sleep Apnea in children is sleep laboratory based polysomnography (PSG). However, PSG is an expensive technique that may not be available easily on many circumstances. Moreover, it‟s not thought to be very effective in predicting neurobehavioral morbidity due to Sleep Related Breathing Disorder (SRBD) because some features of OSA such as snoring that is not well quantified on standard PSG may be associated with cognitive and behavioral morbidity. Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ) developed and validated by Chervin et al. Is a 22 item questionnaire which had been shown to have a sensitivity of 81% and specificity of 87% for Sleep Related Breathing Disorder (SRBD). Considering the relative high prevalence of SRBD and the relative difficulties of obtaining PSG for all children suspected of having this disorder, use of a questionnaire that predicts the diagnosis and influence of SRBD may be a cost-effective method to aid in both diagnostic algorithm and therapy. v In the current study we used "UÜTF Bilimsel AraĢtırma Anketi A-B" which includes a pediatric sleep questionnaire (PSQ), childrens‟ demoghraphic data form and school academic performance questionnaire. Two thousand questionnaires and informed consent forms were distributed to 7 public elementary schools in Osmangazi and Nilüfer districts of Bursa Province. 909 elementary school students were surveyed by questionnaires. September 2015 - January 2016 education season ration cards were used for assessment of school academic performance. Participants which have 8 or more positive answers on PSQ accepted as OSA probable case. According to PSQ and ration cards, OSA probable cases have lower grades compared to non-OSA children. In this study of nearly 1000 children we confirmed our thesis by demonstrating probable OSA in childhood causes decrease school academic performance. The major limitation of this study was lacking the use of PSG which is gold standard for diagnosis and assessment of OSA. Children and adolescants should be screened for OSA.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10753
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
435758.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons