Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10727
Title: Türk imalat sanayiinin endüstri-içi dış ticareti-Güney Kore ile bir karşılaştırma
Other Titles: Intra-industry foreign trade of manufacturing industry in Turkey-A comparison with South Korea
Authors: Kemer, Osman Barbaros
Aydemir, Muhammed Fatih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı/Uluslararası Ticaret Bilim Dalı.
Keywords: Endüstri içi ticaret
İmalat sanayi
Türkiye
Güney Kore
Intra industry trade
Manufacturing industry
Turkey
South Korea
Issue Date: 27-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydemir, M. F. (2016). Türk imalat sanayiinin endüstri-içi dış ticareti-Güney Kore ile bir karşılaştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ampirik çalışmalara göre, özellikle gelişmiş ülkeler arasında, farklı malların ticaretinden ziyade benzer malların ticareti 1960'lar itibariyle daha sık görülmüştür. Aynı durum, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin benzer mallar itibariyle ticaretinin artan önemi için de söz konusudur. Bu çalışmada ilk olarak, hem Türkiye ve Dünya ülkeleri arasındaki hem de Güney Kore ile Dünya ülkeleri arasındaki Endüstri-İçi Ticaret (EİT) ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla, 2001-2014 dönemi gözönünde bulundurularak, Standart Grubel-Lloyd endeksi ve Uyarlanmış Grubel-Lloyd endeksi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye ile Dünya ülkeleri arasındaki EİT değeri 2010 yılından beri yüksek değerlerle sonuçlanmış ve Güney Kore ile Dünya ülkeleri arasındaki EİT değeri ise 2001-2014 döneminde yüksek değerlerle sonuçlanmıştır. Buna karşın, çalışmanın ana konusu olarak, Türkiye ile Güney Kore arasındaki EİT'nin 2001-2014 döneminde, genellikle oldukça düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca, mal gruplarının teknolojik yapısı açısından, her ne kadar Türkiye'nin standart ve ara mallar grubunun Endüstri-İçi Ticaretteki nispi dağılımı yüksek değerlerle sonuçlansa da, bu durum Güney Kore'de yüksek teknolojili mallar için söz konusudur. Dolayısıyla iki ülke arasındaki EİT'te nispi dağılım, çoğunlukla ara teknolojili mallar için söz konusudur.
According to empirical studies, the trade of similar goods rather than trade of different goods, specially between developed countries, has been seen more offer in respect of 1960s. The same matter is in question for growing importance of trade in respect of similar goods in developing countries, such as Turkey, as well. Firstly, in this study, relationships of intra-industry trade (IIT) both between Turkey & World countries and between South Korea & World countries are examined. For this purpose, taking into consideration data 2001-2014 period, index of Grubel-Lloyd and adapted index of Grubel-Lloyd are used for measuring the IIT. According to the study, the IIT between Turkey and World countries has resulted in high values since 2010, and IIT between South Korea and World countries has resulted in high values from 2001 to 2014. However, as a main subject of the study, generally, it has been seen that IIT value of 2001-2014 period between Turkey and South Korea is very low. In addition, in terms of technological structure of good sections, although the relative distribution in IIT of the goods section with intermediate and standart technology of Turkey has resulted in high values, this matter is in question for high-tech goods in South Korea. Therefore, the relative distribution in IIT between two countries has been in question mostly for intermediate technology goods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10727
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445197.pdf4.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons