Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10723
Başlık: Artroskoik anterior cruiate ligament onarımı cerrahisinin postoperatif analjezisinde intraartiküler levobupivakainin etkin konsantrasyonunun belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Determination of intra-articular levobupivacaine effective concentration in postoperative analgesia of arthroscopic repair surgery of anterior cruciate ligament
Yazarlar: Yavaşcaoğlu, Belgin
Mandıracı, Bilgen Onbaşı
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Artroskopik cerrahi
Levobupivakain
İntraartiküler enjeksiyon
Postoperatif ağrı
Arthroscopic surgery
Levobupivacaine
Intra-articular injection
Postoperative pain
Yayın Tarihi: 2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Mandıracı, B. O. (2013). Artroskoik anterior cruiate ligament onarımı cerrahisinin postoperatif analjezisinde intraartiküler levobupivakainin etkin konsantrasyonunun belirlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Çalışmamızda genel anestezi altında diz artroskopisiyle Anterior Cruciate Ligament (ACL) onarımı cerrahisi planlanan hastalara intraartriküler farklı konsantrasyonlardaki levobupivakainin uygulamasının, postoperatif analjezide etkin konsantrasyonunu belirlemeyi amaçladık.Etik Kurulu onayı ve hastaların yazılı bilgilendirmesi sonrası genel anestezi altında artroskopik ACL onarımı planlanan, ASA (American Society of Anesthesiologist) I-II, 18-70 yaş arası, 100 hasta dahil edildi. Hastaların, ortalama kan basıncı (OKB), kalp hızı (KH), istirahat ve hareket halindeki ağrı kontrol değerleri kaydedildi. Hastalar genel anestezi sonrası randomize 5 gruba ayrıldı: Grup 1'e (n= 20) 20 ml %0.5 Levobupivakain; Grup 2'ye (n= 20) 20 ml %0.375 Levobupivakain; Grup 3'e (n=20) 20 ml %0.25 Levobupivakain; Grup 4'e (n=20) 20 ml %0.125 Levobupivakain; Grup 5'e (n=20) 20 ml serum fizyolojik cerrahi ekip tarafından operasyon bitiminde intraartiküler enjeksiyonla uygulandı. Hasta kontrollü analjeziyle (HKA) morfin tüketimleri ve ağrı skorları 0., 2., 4., 6., 8., 12. ve 24. saatlerde, ilk analjezik gereksinim zamanı ve analjezik kullanım süresi, ilk mobilizasyon zamanları değerlendirildi. Hasta ve cerrah memnuniyeti, taburculuk zamanı, peroperatif komplikasyonlar kaydedildi.HKA ile tüketilen toplam morfin Grup 1de diğerlerine göre (p<0.05, p<0.01, p<0.001, p<0.001) düşüktü. HKA kullanım süresi Grup 1de Grup 3, Grup 4 ve Grup 5e (p<0.05, p<0.05, p<0.001) , ilk mobilizasyon zamanı Grup 1'de Grup 3, Grup 4, Grup 5'e (p<0.05, p<0.05, p<0.001), Grup 2de Grup 5e göre (p<0.001) kısaydı.ACL onarımı cerrahisi geçiren hastalarda intraartiküler uygulanan %0.5 levobupivakainle postoperatif analjezik tüketiminin ve analjezik kullanım süresinin azaldığı, %0.375 ve %0.5 levobupivakainin benzer erken mobilizasyon sağladığı sonucuna vardık.
In our study, we aim to identify postoperative effective analgesia concentration of intra-articular levobupivacaine application with various concentrations to patients who are designed repair surgery of the Anterior Cruciate Ligament (ACL) with knee arthroscopy under general anesthesia. 100 patients (age, 18-70 years) who designed arthroscopic ACL repair under general anesthesia and was ASA (American Society of Anesthesiologist) I-II enrolled after achieving the approval of the Ethics Committee and informed consent form. The mean blood pressure (MBP), heart rate (HR) and pain control values at rest and motion were recorded. After general anesthesia, patients were randomly divided into 5 groups: at the end of the operation performed to Group 1 (n = 20) 20 ml 0,5% Levobupivacaine, Group 2 (n = 20) 20 ml 0,375% Levobupivacaine, Group 3 (n = 20) 20 ml 0,25% Levobupivacaine, Group 4 (n = 20) 20 ml 0,125% Levobupivacaine and Group 5 (n = 20) 20 ml normal saline by the surgical team with intra-articular injection. Morphine consumption with patient-controlled analgesia (PCA) and pain scores at 0, 2, 4, 6, 8, 12 and 24. hours, time to first analgesic requirement and analgesic usage time, the initial mobilization times were evaluated. Patient and surgeon satisfaction, discharge time, perioperative complications were recorded. Total morphine consumption with PCA was lower in Group 1 as compared to other groups (p<0.05, p<0.01, p<0.001, p<0.001). PCA usage time was shorter in Group 1 as compared to Group 3, Group 4 and Group 5 (p<0.05, p<0.05, p<0.001) and initial mobilization time was shorter in Group 1 as compared to Group 3, Group 4 and Group 5 (p<0.05, p<0.05, p< 0.001) and in Group 2 as compared to Group 5 (p<0.001).We concluded that intra-articular 5% Levobupivacaine application reduce postoperative analgesic consumption and analgesic usage time in patients with ACL repair surgery. However, 0,375% and 0,5% Levobupivacaine applications had similar early mobilization times.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10723
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
329921.pdf734.99 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons