Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10715
Başlık: Kalp yetmezliği tanı ve tedavi için hastaneye yatırılan hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası DLCO değişimleri ile akciğer fonksiyonlarında düzelmenin tespiti
Diğer Başlıklar: Detection of DLCO exchanges and improvements in lung fuctions before and after the treatment of heart failure in patients which are hospitalized for diagnosis and treatment of heart failure
Yazarlar: Uzaslan, Esra
Taşbaş, Esin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kalp yetmezliği (KKY)
DLCO
Solunum fonksiyon testi
Fonksiyonel kapasite
Cardiac insufficiency
Respiratory functional tests
Functional capacity
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Taşbaş, E. (2012). Kalp yetmezliği tanı ve tedavi için hastaneye yatırılan hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası DLCO değişimleri ile akciğer fonksiyonlarında düzelmenin tespiti. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Kalp yetmezliği terimi; ventrikülün dolma ve kanı pompalama yeteneğini sekteye uğratan herhangi bir yapısal veya işlevsel bozukluktan kaynaklanabilen karmaşık bir klinik sendromu tanımlar. Kronik kalp yetmezliği olan hastalarda gaz değişimi anormallikleri prognozda kötüleşmeye neden olur. Bunun nedeni akciğer kapillerlerinin yüksek volüm ve yüksek basınca maruz kalmalarıdır. Hidrostatik basınç arttığında düşük geçirgen formdan yüksek geçirgen forma değişkenlik olur ve bu da akciğer ödemine sebep olur. Bu olay pulmoner kapiller staz ve yüksek end diyastolik sol ventrikül basıncına maruz kalan alveolar membran yüzünden gelişir.Bu çalışmada amacımız, fonksiyonel kapasitesi klas III veya klas IV olan KKY hastalarının, yetmezlik bulguları nedeniyle kardiyoloji kliniğine yattıklarında, tedavinin ilk gününde ve taburculuklarında solunum fonksiyon testleri ve DLCO değişimlerini belirlemekti.Çalışmamıza Kardiyoloji kliniğine kalp yetmezliği tedavisi için yatırılan 40 hasta dahil edildi. Tüm hastalara KKY tedavi başlangıcı ve taburculukta solunum fonksiyon testleri ile birlikte DLCO testi tarafımızca yapıldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı'nda SPSS 13.0 paket programı kullanıldı.DLCO, DLCO%, DLCO/VA ve DLCO/VA% değerlerinde tedavi öncesi ve sonrası yetmezliğin etyolojisine göre fark yoktu. Hastalar fonksiyonal kapasite klas III veya klas IV, iskemik, noniskemik, sağ kalp yetmezliği olan, olmayan şeklinde gruplandırıldığında da bir fark saptanmadı. DLCO, DLCO% ile pulmoner arter basıncı arasında negatif korelasyon saptandı.Solunum fonksiyon testlerinden FEV1, FEV1%, FVC, FVC%, FEF25-75 ve FEF25-75% değerlerinde tedavi öncesi ve sonrası anlamlı pozitif korelasyon saptandı.Bulgularımız kalp yetmezliği tedavisi için yatırılan hastalarda, solunum fonksiyon testlerinde tedavi sonrası anlamlı düzelmeyi göstermişti. Ancak DLCO sonuçlarında bir düzelme kaydedilmemiştir. Olgu sayısı sınırlı olduğu için bu sonuç daha geniş serili çalışmalarla desteklenmelidir.
Cardiac insufficiency is a mixed syndrome that comes from any kind of structural or functional impairment resutling in disability of ventricular filling and pumping blood to the periphery. İf patients with cardiac insufficiency show problems with gas exchange this is a bad prognosis factor. The reason why it happens is coming from increased pressure and volume that affects pulmonary capillaries. When hydrostatic pressure rises from low permeable state to a high permeable state it results in pulmonary edema. This event is the result of pulmoner capillary stasis and increased left ventricular end diastolic pressure affecting the alveolar membrane.The goal of our current study is to define the changes in DLCO and Respiratory functional test results in patients with cardiac insufficiency Class III and Class IV from the day they are admitted to the cardiology service because of insuficiecy findings until the day they are dishcarged from there.40 patients with cardiac insufficiency were involved in our study from the Cardiology service. We applied the DLCO and pulmonray function tests to All the patients with cardiac insufficiency from the start of the treatment till their discharge from the service. This measurement was made with the help of SPSS 13.0 program available at Uludag University Biostatistics departmentIn patients with cardiac insufficiency the DLCO, DLCO%, DLCO/VA and DLCO/%VA values had no difference between the start of treatment and its withdrawal. After grouping the Functional capacity class III and IV cardiac insufficiency patients, According to ischemic, non-ischemic, having right heart insufficiency, those who didnt have the right heart insufficiency also didnt give any difference. The negative correlation between DLCO, % DLCO and pulmoner artery pressure was determined.In the values of Respiratory functional tests such as FEV1, FEV1%, FVC, FVC%, FEF25-75 ve FEF25-75% that were used in the investigation before treatment and after it we obtained the positive correlation.Our findings showed reasonable imrovements in Respiratory functional tests after treatment in patients with cardiac insufficiency but the DLCO results didnt show any improvements. Because the number of patients with Curdiac insufficiency was limited this result must be supported with wide series studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10715
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
303352.pdf522 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons