Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10707
Title: Depresif belirtileri olan şizofreni hastalarında serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör, interlökin-2 ve epidermal büyüme faktörü düzeyleri
Other Titles: Serum brain-derived neurotrophic factor (BDNF), epidermal growth factor (EGF) and interleukin-2 (IL-2) levels in schizophrenic patients with depressive sypmptoms
Authors: Kırlı, Selçuk
Yavaşcı, Ebru Öztepe
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Şizofreni
Depresyon
BDNF
IL-2
EGF
Schizophrenia
Depression
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavaşcı, E. Ö. (2012). Depresif belirtileri olan şizofreni hastalarında serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör, interlökin-2 ve epidermal büyüme faktörü düzeyleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı şizofrenideki depresif belirtilerin nörobiyolojik açıdan doğasını anlamak için şizofreni, depresyonu olan şizofreni, majör depresyon, psikotik özelikli depresyon hastaları ve sağlıklı kontrollerden oluşan beş grup oluşturarak, gruplar arasında BDNF, EGF, IL-2 serum düzeylerini belirlemek ve birbirleriyle karşılaştırmaktır. Bu amaçla Şizofreni tanısı alan 11 hasta, Depresyonu Olan Şizofreni tanısı alan 16 hasta, Majör Depresif Bozukluk tanısı alan 20 hasta, Majör Depresif Bozukluk-Psikotik Özellikler Gösteren tanısı alan 8 hasta ile 20 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm katılımcıların demografik bilgileri alınmış, fizik muayeneleri yapılmış, rutin olarak istenen tetkiklerin yanı sıra BDNF, EGF ve IL-2 serum düzeyleri belirlenmiştir. Hasta grubunun psikiyatrik hastalık öyküsü alınarak depresyon hastalarına Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HAM-D), şizofreni hastalarına Pozitif ve Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (PANNS), Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği (CŞDÖ) ve Ekstrapiramidal Belirtileri Değerlendirme Ölçeği ( EBDÖ) uygulanmıştır.Çalışmaya alınan şizofreni, depresyonu olan şizofreni, majör depresyon, psikotik özellikli depresyon hastalarında BDNF düzeyleri kontrol grubundan düşük saptanmış olup hasta grupları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. BDNF düzeylerinin HAM-D ile değerlendirilen depresyon şiddeti arttıkça düştüğü belirlenmiştir. Psikotik özellikli depresyon grubu dışındaki şizofreni, depresyonu olan şizofreni ve majör depresyon grupları ile kontrol grubu arasında IL-2 düzeyleri açısından farklılık olduğu tespit edilmiştir. Şizofreni, depresyonu olan şizofreni ve majör depresyon grubunda serum IL-2 düzeyleri psikotik özellikli depresyon hastalarından ve kontrol grubundan yüksek bulunmuştur. Kadın hastaların serum IL-2 düzeyleri kadın kontrollerden yüksek olduğu saptanmıştır. Depresyonu olan şizofreni grubunda EGF düzeyleri şizofreni grubu dışındaki diğer hasta ve kontrol gruplarından yüksek saptanmıştır. Sonuç olarak şizofrenideki depresif belirtilerin altında yatan nörobiyolojik mekanizmayı anlamak için bakılan parametrelerde anlamlı değişiklikler saptanmamıştır. Şizofreni ve majör depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların etyopatogenezinde nöroplastisitenin ve immün değişikliklerin rol oynadığı düşünülmüştür.
The aim of this study is to identify BDNF, EGF , IL-2 serum levels among the groups and compare them with each other by forming five groups that consist schizophrenia, schizophrenic patients with depression, major depression, depression patients with psychotic features and healty controls to understand the nature of depressive symptoms in schizophrenia. For this purpose 11 patients with schizophrenia, 16 schizophrenic patients with depressive symptomatology, 20 patients with major depressive disorder, 8 patients with major depressive disorder- psychotic features and 20 healty volunteers were included in the study. Demographic information and physical examinations were documented for all attendants. Blood samples were taken for serum BDNF, EGF and IL-2 levels in addition to routine laboratory tests. History of ilness was recorded. Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) was applied to depression patients. Positive and Negative Symptoms Rating Scale (PNRS), Calgary Depression Rating Scale and Extrapyramidal Symptoms Rating Scale were applied to schizophrenic patients and schizophrenic patients with depression.There was no statistitically significant diffrence of BDNF levels between four patient groups. However, if compared each of four patient groups with the control group, serum BDNF levels were significantly lower in the patients. It was noted that BDNF levels decreased with severity of depression measured by HDRS. It has been detected that serum IL-2 levels were significantly here in schizophrenia, schizophrenia with depression, major depression groups when compared with control group and depression group with psychotic features. Serum IL-2 levels of female patients were higher than female control. Serum EGF levels were significantly higher in the schizophrenia with depression when compared with other groups. As a conclusion, no fundamental changes were detected for understanding the neurobiological mechanism underlying the depression symptoms in schizophrenia. It has been thought that neuroplasty and immune changes plays a role in etiopathogenesis of psychiatric diseases such as schizophrenia and major depresssion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10707
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
303349.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons