Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10706
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSarandöl, Aslı-
dc.contributor.authorMercan, Şener-
dc.date.accessioned2020-05-13T14:43:43Z-
dc.date.available2020-05-13T14:43:43Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationMercan, Ş. (2012). Şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında obezite oluşumunu etkileyen biyolojik parametrelerin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10706-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, poliklinikten takip edilen obez ve obez olmayan gönüllü şizofreni hastaları ile endokrinoloji polikliniğine obezite nedeniyle başvuran hastalar ve sağlıklı gönüllülerin biyolojik parametrelerini karşılaştırarak şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında obezite oluşum mekanizması ve ilişkili etmenleri ortaya çıkarmaktır.Çalışmaya antipsikotik kullanan şizofreni spektrum bozukluğu olan 40 obez ve 40 obez olmayan toplam 80 hasta ve 40 obez ve 40 obez olmayan toplam 80 sağlıklı kontrol grubu dahil edilmiştir. Demografik bilgiler ve hastalık öyküsü alınmış, Pozitif ve Negatif Sendrom Skalası (PANSS), Ekstrapiramidal Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (EBDÖ) uygulanmış ve obezite ile ilgili biyokimyasal ölçümleri (açlık kanşekeri, insülin, HbA1c, leptin, adiponektin ve rezistin) yapılmıştır.VKİ ile leptin düzeylerinin sadece obez olmayan hasta ve toplam hasta gruplarında pozitif korelasyon gösterdiği, obeziteden bağımsız olarak hasta gruplarında leptin düzeylerinin belirgin olarak yüksek olduğu, adiponektin ve rezistin düzeyleri ile leptin arasında pozitif korelasyon olduğu bulunmuştur. HOMA-IR'nin her üç adipositokinle korelasyon göstermediği saptanmıştır.Sonuç olarak şizofreni hasta gruplarındaki adipositokinlerde kontrol grubuyla karşılaştırmada saptanan anlamlı değişikliği obeziteden çok antipsikotik tedavi yada hastalık oluşumunda suçlanan nörotransmitter reseptör değişimleriyle ilişkili olabileceği düşünülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal the mechanism of obesity in patients with schizoprenia spectrum disorder and related factors by comparing the biological parameters of the obese and non-obese schizoprenic patients and the patients admitted to endocrinology clinic because of obesity with healthy volunteers.The study included a total of 80 schizoprenia spectrum disorder patients with 40 obese and 40 nonobese and a group with 40 obese and 40 nonobese healthy controls. Demographic information and medical history taken, the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Extrapyramidal Symptom Rating Scale (ESRS) is performed, and obesity-related biochemical measurements (fasting blood glucose, insulin, HbA1c, leptin, adiponectin, and resistin) were made.BMI and leptin levels positively correlated only in non-obese patients and total patient groups. Independent of obesity, leptin levels was significantly high in patient groups. Adiponectin and rezistin levels showed positive correlation with leptin. HOMA-IR was not correlated with all three adipocytokines.As a result, significant changes in adipocytokine levels in schizophrenia patient groups compared with control group is thought to be associated with antipsychotic drug therapy or norotransmitter receptor changes accused in schizophrenia genesis more than obesity.en_US
dc.format.extentIV, 59 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectŞizofrenitr_TR
dc.subjectObezitetr_TR
dc.subjectAntipsikotiktr_TR
dc.subjectAdipositokintr_TR
dc.subjectSchizophreniaen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectAntipsychoticen_US
dc.subjectAdipocytokinen_US
dc.titleŞizofreni spektrum bozukluğu hastalarında obezite oluşumunu etkileyen biyolojik parametrelerin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeResearch of biological parameters in schizophrenia spectrum disorder patients associated with obesityen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
303348.pdf10.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons