Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10706
Başlık: Şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında obezite oluşumunu etkileyen biyolojik parametrelerin araştırılması
Diğer Başlıklar: Research of biological parameters in schizophrenia spectrum disorder patients associated with obesity
Yazarlar: Sarandöl, Aslı
Mercan, Şener
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Şizofreni
Obezite
Antipsikotik
Adipositokin
Schizophrenia
Obesity
Antipsychotic
Adipocytokin
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Mercan, Ş. (2012). Şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında obezite oluşumunu etkileyen biyolojik parametrelerin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmanın amacı, poliklinikten takip edilen obez ve obez olmayan gönüllü şizofreni hastaları ile endokrinoloji polikliniğine obezite nedeniyle başvuran hastalar ve sağlıklı gönüllülerin biyolojik parametrelerini karşılaştırarak şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında obezite oluşum mekanizması ve ilişkili etmenleri ortaya çıkarmaktır.Çalışmaya antipsikotik kullanan şizofreni spektrum bozukluğu olan 40 obez ve 40 obez olmayan toplam 80 hasta ve 40 obez ve 40 obez olmayan toplam 80 sağlıklı kontrol grubu dahil edilmiştir. Demografik bilgiler ve hastalık öyküsü alınmış, Pozitif ve Negatif Sendrom Skalası (PANSS), Ekstrapiramidal Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (EBDÖ) uygulanmış ve obezite ile ilgili biyokimyasal ölçümleri (açlık kanşekeri, insülin, HbA1c, leptin, adiponektin ve rezistin) yapılmıştır.VKİ ile leptin düzeylerinin sadece obez olmayan hasta ve toplam hasta gruplarında pozitif korelasyon gösterdiği, obeziteden bağımsız olarak hasta gruplarında leptin düzeylerinin belirgin olarak yüksek olduğu, adiponektin ve rezistin düzeyleri ile leptin arasında pozitif korelasyon olduğu bulunmuştur. HOMA-IR'nin her üç adipositokinle korelasyon göstermediği saptanmıştır.Sonuç olarak şizofreni hasta gruplarındaki adipositokinlerde kontrol grubuyla karşılaştırmada saptanan anlamlı değişikliği obeziteden çok antipsikotik tedavi yada hastalık oluşumunda suçlanan nörotransmitter reseptör değişimleriyle ilişkili olabileceği düşünülmüştür.
The aim of this study is to reveal the mechanism of obesity in patients with schizoprenia spectrum disorder and related factors by comparing the biological parameters of the obese and non-obese schizoprenic patients and the patients admitted to endocrinology clinic because of obesity with healthy volunteers.The study included a total of 80 schizoprenia spectrum disorder patients with 40 obese and 40 nonobese and a group with 40 obese and 40 nonobese healthy controls. Demographic information and medical history taken, the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Extrapyramidal Symptom Rating Scale (ESRS) is performed, and obesity-related biochemical measurements (fasting blood glucose, insulin, HbA1c, leptin, adiponectin, and resistin) were made.BMI and leptin levels positively correlated only in non-obese patients and total patient groups. Independent of obesity, leptin levels was significantly high in patient groups. Adiponectin and rezistin levels showed positive correlation with leptin. HOMA-IR was not correlated with all three adipocytokines.As a result, significant changes in adipocytokine levels in schizophrenia patient groups compared with control group is thought to be associated with antipsychotic drug therapy or norotransmitter receptor changes accused in schizophrenia genesis more than obesity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10706
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
303348.pdf10.92 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons